Agenda

Timing

Toelichting

13.00 u.

1.1 Vertegenwoordiging van de ondernemingsrechtbank in het College

1.2 Voorstel wetsontwerp (wijz. Ger Wb) netwerk familierechters

13.20 u.

2.1 Interpretatie van de wetsbepalingen inzake de hoofdgriffiers-mandaathouders (nota en opmerkingen Raad van hoofdgriffiers)

14.00 u.

3.1 Periodiek overleg tussen het College en het kabinet

- Fusie AH/HB : quid modaliteiten en uitvoering politiek akkoord
- Feedback IKW 11/5 (trajet autonomie)
- Mandaathouders-hoofdgriffier : positie College
- Stavaza ‘acherstand’

15.15 u.

3.2 Stand van zaken en opvolging traject autonomie (retour IKW)

Te beslissen: Rol minister + structuur vakbondswerking 
Te beslissen: Budget versterking GEM. SD : 1 directeur + 7 VTE Welzijn 

16.00 u.

4.1 Stand van zaken van de gerechtskosten: toelichting na eerste trimester 2023

16.20 u.

5.1 sta va za budgettaire marge OF vacatureplannen: verdeelsleutel + principes vacatureplannen magistratuur 
5.2. Griffier van de toekomst: projectfiche
5.3. Magistraten in opleiding: toewijzing per ressort
5.4 Toegang magistratuur voor parketjuristen en referendarissen – principes en voorbereiding Collegeadvies

18.00 u.

6.1 Goedkeuring van het ontwerp PV College dd. 17/04/2023 en ontwerp PV College 08/05/2023
6.2 Ter inzage boordtabel van de Collegebeslissingen

18.15 u.

7.1 Toewijzing budgetfiche 209 REATPI: details van budget via excel en niet via pdf
7.2 Flexibele kaders: TPI Bruxelles