Akten verricht door de gerechtsdeurwaarder in burgerlijke en handelszaken.

Artikel 1409 § 2 Gerechtelijk Wetboek

Eerstelijnsbijstand, tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand

 • Juridische eerstelijnsbijstand: de juridische bijstand die verleend wordt in de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie;
 • Juridische tweedelijnsbijstand: de juridische bijstand die wordt verleend aan een natuurlijke persoon in de vorm van een omstandig juridisch advies, bijstand al dan niet in het kader van een procedure of bijstand bij een geding met inbegrip van de vertegenwoordiging;
 • Rechtsbijstand bestaat erin degenen die niet over de nodige inkomsten beschikken om de kosten van rechtspleging, zelfs van een buitengerechtelijke rechtspleging, te bestrijden, geheel of ten dele te ontslaan van de betaling van de diverse rechten, registratie-, griffie- en uitgifterechten en van de andere kosten welke deze rechtspleging medebrengt. Hij verschaft aan de betrokkene ook kosteloos de tussenkomst van openbare en ministeriële ambtenaren onder de hierna bepaalde voorwaarden. Hij biedt de betrokkene tevens de mogelijkheid kosteloos bijstand te genieten van een technisch adviseur bij gerechtelijke deskundigenonderzoeken.
 • Meer uitleg vindt u in deze uitvoerige brochure van de FOD Justitie.
 • Bedragen 2016 in verband met de tweedelijnsbijstand vindt u hier.
 • Bedragen vanaf 1 september 2017
 • Bedragen vanaf 1 september 2018
 • Bedragen vanaf 1 september 2019 
 • Bedragen vanaf 1 september 2020 - overzicht hier.
 • Bedragen vanaf 1 september 2021
 • Indexatie bijdrage Fonds voor tweedelijnsbijstand van 22 naar 24 euro vanaf 1 oktober 2022.

Gerechtskosten in strafzaken

Griffierechten

 • Deze circulaire geeft een toelichting bij de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-,
  hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen.
 • Ingevolge een arrest van het Grondwettelijk Hof (arrest 13/2017) zijn de oude tarieven tijdelijk van toepassing vanaf 1 september 2017 - klik hier.
 • Er zijn geen rolrechten verschuldigd bij de arbeidsrechtbanken en de arbeidshoven (zie circulaire FOD Financiën)
 • Omzendbrief 272 

Tarieven curatoren-insolventiefunctionarissen

Leefloon

Rechtsplegingsvergoeding

 • Artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek;
 • ​Koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat (B.S. 09/11/2007)
 • Uitleg vindt u hier.
 • Recente bedragen in verband met de rechtsplegingsvergoeding vindt u hier.
 • Rechtsplegingsvergoeding vanaf 1 april 2022.
 • Rechtsplegingsvergoeding vanaf 1 november 2022.

Schuldbemiddelaar

Tarieven voor bekendmaking in het Belgisch Staatsblad