Kennisbibliotheek

Hoven & Rechtbanken

De rechterlijke macht doet uitspraak over geschillen en wordt uitgeoefend door hoven en rechtbanken. Ze controleert ook de wettelijkheid van de daden van de uitvoerende macht.

Openbaar ministerie

Het Openbaar Ministerie vervult binnen de gerechtelijke orde een eigen maatschappelijke opdracht die naast de strafrechtshandhaving ook opdrachten omvat van burgerlijke aard, onder meer in zaken van sociaal recht, in het jeugdrecht en in handelszaken. Voor meer info over het openbaar ministerie, klik hier.

Wetgevende macht

De federale wetgevende macht maakt de wetten en controleert de uitvoerende macht. Ze wordt uitgeoefend door het parlement en de koning. Het parlement bestaat uit twee kamers, de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voor meer info over de drie machten, klik hier.

Uitvoerende macht

De federale uitvoerende macht bestuurt het land. Ze zorgt ervoor dat de wetten in concrete gevallen worden toegepast en nageleefd. De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de Koning en zijn regering van ministers en staatssecretarissen.

Voor meer info over de drie machten, klik hier.

 

Juridische en andere links België

Andere rechtscolleges, Federaal Parlement en regering, parlementen en regeringen van de gewesten en gemeenschapen, wetgeving, organigram enz.

Literatuurbibliotheken doorzoeken

Doorzoek de literatuurbibliotheken

Juridische bibliotheken van diverse instanties.

Uitspraken doorzoeken

Doorzoek de database met uitspraken

Databanken van diverse instanties, waaronder de Belgische hoven en rechtbanken, het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State e.a.