Arbeidsrechtbank Antwerpen

Openingsuren


De openingsuren van alle afdelingen van de Arbeidsrechtbank Antwerpen zijn als volgt 08u30 - 12u30 & 13u30 - 16u00.

Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels
01

De Arbeidsrechtbank Antwerpen telt vijf afdelingen, met name Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Hasselt en Tongeren.

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Afdelingen

Arbeidsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen
Arbeidsrechtbank Antwerpen
 • Bolivarplaats 20/5
  2000 Antwerpen
 • 03 257 82 20 (Alg. Griffie)
 • 03 257 82 32 (Griffie CSR)
Arbeidsrechtbank Antwerpen - afdeling Hasselt
Arbeidsrechtbank Antwerpen
 • Parklaan 25/5
  3500 Hasselt
 • 011 37 43 27 (Alg. Griffie) - 011 37 43 22 (Griffie CSR)
Arbeidsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen
Arbeidsrechtbank Antwerpen
 • Voochtstraat 7
  2800 Mechelen
 • 015 28 83 10 (Alg. Griffie)
 • 015 28 83 10 (Griffie CSR)
Arbeidsrechtbank Antwerpen - afdeling Tongeren
Arbeidsrechtbank Antwerpen
 • Kielenstraat 22/2
  3700 Tongeren
 • 012 39 95 30 (Alg.Griffie)
 • 012 39 96 45 (Griffie CSR)
Arbeidsrechtbank Antwerpen - afdeling Turnhout
Arbeidsrechtbank Antwerpen
 • Kasteelplein 11
  2300 Turnhout
 • 014 44 71 40 (Alg. Griffie)
 • 014 44 71 58 (Griffie CSR)

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Voorstelling

Welkom

De Arbeidsrechtbank Antwerpen is, na de hertekening van het gerechtelijk landschap, één van de acht arbeidsrechtbanken in België.

Het rechtsgebied van de Arbeidsrechtbank Antwerpen strekt zich uit over de provincies Antwerpen en Limburg.

De Arbeidsrechtbank Antwerpen heeft vijf afdelingen namelijk Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout.

De kernopdracht van de arbeidsrechtbank bestaat in het beslechten van geschillen inzake arbeidsrecht, sociale zekerheid, sociale bijstand en collectieve schuldenregeling.

De rechtbank is niet bevoegd voor strafzaken. Die horen thuis voor de politie- of correctionele rechtbank.

De arbeidsrechtbank bestaat uit kamers waarin naast de voorzitter – die een beroepsmagistraat is – ook niet-professionele magistraten zetelen.

Deze laatste zijn benoemd door de Koning op voorstel van sociale organisaties van werkgevers, zelfstandigen en werknemers om de beroepsrechter te helpen bij het beoordelen van de zaak. Zij worden 'rechters in sociale zaken' of 'sociale rechters' genoemd.

Elke arbeidsrechtbank heeft een eigen 'openbaar ministerie', het arbeidsauditoraat, onder leiding van de arbeidsauditeur. Het arbeidsauditoraat vervolgt inbreuken op de sociale wetgeving en geeft advies in burgerlijke zaken.

De tegen de vonnissen van de Arbeidsrechtbank Antwerpen ingestelde beroepen worden behandeld door het Arbeidshof Antwerpen.

Het Arbeidshof Antwerpen heeft twee afdelingen, één in Antwerpen, waar de hogere beroepen worden behandeld tegen vonnissen uitgesproken door de afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout van de Arbeidsrechtbank Antwerpen en één in Hasselt, waar de hogere beroepen worden behandeld tegen vonnissen uitgesproken door de afdelingen Hasselt en Tongeren.

Beleid

Missie en Visie

De kernopdracht van de Arbeidsrechtbank Antwerpen bestaat erin alle geschillen die aan haar rechtsmacht zijn toegewezen op een kwalitatieve en efficiënte wijze te beslechten.

Een kwaliteitsvolle, snelle, toegankelijke en moderne justitie is de terechte verwachting van de samenleving in het algemeen en de rechtzoekende in het bijzonder.

Bij de vervulling van haar kerntaak laat de rechtbank zich leiden door de kernwaarden.

Kernwaarden bepalen immers vanuit welke overtuiging en waarden de organisatie haar taak wil waarmaken.

Onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit, terughoudendheid en discretie, ijver, respect en luistervaardigheid, gelijke behandeling en bekwaamheid zijn de kernwaarden die terug te vinden zijn in de “Gids voor de magistraten” uitgebracht onder de verantwoordelijkheid van de Hoge Raad voor Justitie.

Deze kernwaarden geven richting en bieden steun aan de magistraten en zijn zonder meer waarden waarvoor de magistratuur in het algemeen en de arbeidsrechtbank Antwerpen in het bijzonder garant moet staan.

Een beter bestuur en grotere efficiënte, kwaliteitsvollere en snellere rechtspraak en een betere dienstverlening is de ambitie.

Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat ook magistraten en alle andere medewerkers te beschouwen zijn als stakeholders en dat ook hun welzijn een voortdurend aandachtspunt moet zijn.

Het beeld dat voor ogen staat is één grote Arbeidsrechtbank Antwerpen die, als eerstelijnsrechter in de haar toegewezen materies, op hoogstaande wijze geschillen oplost.

Een flexibele, efficiënte en transparante arbeidsrechtbank die openstaat voor verandering en inspeelt op de behoeften van de maatschappij.

Die bijzondere aandacht heeft voor haar doelpubliek en haar specifieke samenstelling.

Een arbeidsrechtbank die herkenbaar is door haar klantvriendelijke aanpak en door de gedrevenheid van haar medewerkers.

Waar respect, betrokkenheid, collegialiteit, professionaliteit en open en eerlijke communicatie geen loze woorden zijn maar dagdagelijkse aandachtspunten.

In het beleidsplan van de Arbeidsrechtbank Antwerpen wordt de nadruk gelegd op vijf strategische thema’s: beter bestuur, grotere efficiëntie, wegwerken achterstand en sneller rechtspreken, kwaliteitsvolle dienstverlening en voldoende nabijheid tot de burger.

Organisatie

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de 5 verschillende afdelingen van de Arbeidsrechtbank Antwerpen is terug te vinden op de website van de afdelingen.

Antwerpen

Hasselt

Mechelen

Tongeren

Turnhout

Reglementen

In het Bijzonder Reglement kan u per afdeling terugvinden welke materies door welke kamer worden behandeld en op welke dagen de zittingen plaatshebben.

Zittingen

U vindt op de website van de afdelingen van de Arbeidsrechtbank gedetailleerde zittingsroosters terug. Met deze zittingsroosters kan u nagaan welke materie op welke dagen en in welke kamer wordt behandeld.

Samenstelling

Magistraten

Het wettelijk kader van de arbeidsrechtbank Antwerpen bestaat uit 31 (beroeps)magistraten, waaronder 1 voorzitter, 1 ondervoorzitter, 2 afdelingsvoorzitters en 27 rechters.

Griffiers

Het wettelijk kader van de griffie bestaat uit 105 leden, waaronder 1 hoofdgriffier, 3 griffiers hoofd van dienst, 44 griffiers, 36 assistenten en 21 medewerkers.

Sitemap