A B C D G H I J K L M N O P R S U V

Het penitentiair verlof laat de veroordeelde toe om drie keer per trimester de gevangenis te verlaten gedurende uur zesendertig.

Het penitentiair verlof heeft tot doel :  

  • de familiale, affectieve en sociale contacten van de veroordeelde in stand te houden en te bevorderen;  
  • de sociale re-integratie van de veroordeelde voor te bereiden.  

De uitvoering van de vrijheidsstraf straf loopt voort tijdens de duur van het toegekend penitentiair verlof.

Het penitentiair verlof wordt toegekend aan elke veroordeelde die voldoet aan de volgende voorwaarden :

  • De veroordeelde bevindt zich in het jaar dat de datum voorafgaat waarop hij tot voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden toegelaten;
  • Er bestaan in hoofde van de veroordeelde geen tegenaanwijzingen waaraan men niet tegemoet kan komen door het opleggen van bijzondere voorwaarden. Die tegenaanwijzingen betreffen het gevaar dat de veroordeelde zich aan de uitvoering van zijn straf zou onttrekken, het risico dat hij tijdens het penitentiair verlof ernstige strafbare feiten zou plegen, of het risico dat hij de slachtoffers zou lastig vallen.
  • De veroordeelde stemt in met de voorwaarden die aan het penitentiair verlof kunnen worden verbonden.

De plaatsbeschrijving is een document dat wordt opgesteld tussen partijen en dat een gedetailleerde beschrijving geeft van de toestand van een meestal onroerend goed.

Een plaatsbeschrijving wordt meestal opgemaakt bij het begin van een huurovereenkomst. Op die manier wordt vastgesteld hoe een onroerend goed er bij de ingebruikname uitziet. Op basis hiervan kan dan bij het einde van de huurovereenkomst vastgesteld worden of de partij die het onroerend goed gehuurd heeft al dan niet schade heeft toegebracht.

De plaatsbeschrijving kan op verschillende manieren worden vastgesteld, namelijk bij onderling akkoord of door de rechter op vraag van één van de partijen.

Een plaatsopneming is niet hetzelfde als een plaatsbeschrijving.

Een plaatsopneming is een maatregel die door de rechter wordt bevolen en waarbij de rechter zich ter plaatse begeeft op de plaats waar de oorzaak van het geschil zichtbaar is of het geschil zich voordoet.

De plaatsopneming kan al dan niet in tegenwoordigheid van de partijen gebeuren.

Van de plaatsbeschrijving wordt een proces-verbaal opgesteld waarin de tijdens de plaatsopneming gedane verrichtingen en bevindingen worden opgetekend.

Dit proces-verbaal wordt ter kennis gebracht van de partijen en/of hun advocaten.

Politieke rechten zijn de rechten en bevoegdheden die elke burger heeft tot deelname aan het staatsgezag.