A B C D G H I J K L M N O P R S U V

Officiële documenten zoals diploma's, geboorteakten, bewijs van goed gedrag en zeden, akten van de burgerlijke stand enz. kunt u laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Een beëdigde vertaler is een vertaler die een professionele eed heeft afgelegd voor de rechtbank van eerste aanleg van zijn gerechtelijk arrondissement.

Deze vertaler is bevoegd om bepaalde officiële documenten te vertalen en te voorzien van een persoonlijke stempel, handtekening en beëdigingsverklaring.

U kunt zo'n vertaling nodig hebben om voldoende rechtskracht te geven aan een document in een vreemde taal.

De rechtbanken van eerste aanleg houden echter geen aparte lijsten meer bij met vertalers, deze werden gecentraliseerd in volgende zoekmachine bij de FOD: https://justsearch.just.fgov.be/national-registry-search/translator?lang=nl

Indien u zich wenst te laten opnemen in de databank met vertalers, klik hier.

Het kwaliteitshandboek voor vertalers en tolken, vindt u hier.

De betekening is de afgifte van een afschrift van een akte bij gerechtsdeurwaardersexploot.

De akte van de gerechtsdeurwaarder moet verplicht op straffe van nietigheid een aantal vermeldingen bevatten die worden opgesomd in het Gerechtelijk Wetboek.

De wet schrijft ook voor wanneer de betekening kan gebeuren en de manier waarop de betekening moet gebeuren.

In het Gerechtelijk Wetboek wordt verschillende keren het begrip "bevoegdheid" gebruikt.

Hierna worden een aantal bevoegdheden kort uitgelegd.

Materiële bevoegdheid.

Onder materiële bevoegdheid verstaat men een gedeelte van de rechtsmacht van de rechterlijke macht die aan een bepaald rechtscollege wordt toegekend, bijvoorbeeld het vredegerecht, de rechtbank van eerste aanleg, de ondernemingsrechtbank enz.

Territoriale bevoegdheid.

De territoriale bevoegdheid is de rechtsmacht die aan een bepaalde rechter in een bepaald gebied toebehoort.

De wet bepaalt welk rechtscollege bevoegd is voor een bepaald gebied.

De vrederechter is bijvoorbeeld bevoegd voor een bepaald kanton (aantal gemeenten). De rechtbank van eerste aanleg is bevoegd voor een bepaald arrondissement (aantal kantons) enz.

Algemene bevoegdheid.

Wanneer men spreekt van algemene bevoegdheid, dan wordt bedoeld het geheel van gewone, normale materiële bevoegdheden van een bepaald rechtscollege, gelet op de waarde van het geschil. De algemene bevoegdheden van een bepaald rechtscollege vindt u vermeld op deze website

Bijzondere bevoegdheid.

Bijzondere bevoegdheid is de bevoegdheid die door de wetgever aan een bepaald rechtscollege wordt toegekend omwille van de inhoud ervan. De verschillende bijzondere bevoegdheden van een bepaald rechtscollege vindt u vermeld op deze website.

Uitsluitende bevoegdheid.

Een uitsluitende bevoegdheid is een bevoegdheid die door de wetgever wordt toegekend aan één bepaald rechtscollege, bij uitsluiting van andere rechtscolleges. De uitsluitende bevoegdheden van een bepaald rechtscollege vindt u vermeld op deze website.

Bestuurlijke bevoegdheid.

De bestuurlijke bevoegdheid van een rechtscollege wordt ook nog niet-jurisdictionele bevoegdheid genoemd. Er wordt in dit geval geen geschil tussen partijen opgelost door de rechter. De rechter verleent in deze gevallen enkel zijn ambt krachtens de wet om de rechtsgeldigheid van een bepaalde handeling te beoordelen.

Burgerlijke rechten  zijn aanspraken en bevoegdheden die men heeft met het oog op private rechtsbetrekkingen.

Vordering waarbij de benadeelde aan de dader herstel vraagt van de schade die hij geleden heeft. Hij kan zich daarvoor burgerlijke partij stellen voor een strafrechtbank of hij kan dagvaarden voor een burgerlijke rechtbank.