Griffie

Algemeen

Hoofdgriffier

De hoofdgriffier heeft de leiding over de griffie en waakt over de goede werking ervan.

Griffier-hoofd van dienst

De hoofdgriffier wordt bijgestaan door griffiers-hoofden van dienst en griffiers.

Griffier

De griffier staat de rechter bij in de uitvoering van zijn gerechtelijk ambt.

Afdelingsgriffier

Er is één enkele afdelingsgriffier in elke afdeling van een rechtbank (rechtbank van eerste aanleg, ondernemingsrechtbank en arbeidsrec