© Hilde De Windt

De selectie van de magistraten gebeurt (zowel bij het openbaar ministerie als bij de hoven en rechtbanken) door de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ). Dat onafhankelijk organisme van de wetgevende en rechterlijke macht werd in 2000 opgericht. De HRJ organiseert onder andere de selectieproeven voor de magistratuur en stelt de kandidaten voor met het oog op een benoeming (die door de Koning zal worden goedgekeurd).

Basisvoorwaarden

Om een carrière als magistraat te beginnen moet je:

  • over een diploma rechten van het hoger onderwijs van het lange type (licentie, master of doctoraat) beschikken;
  • de Belgische nationaliteit hebben;
  • een bepaald aantal jaren bewezen ervaring in de juridische sector hebben naargelang de beoogde selectieproef en/of de functie van magistraat ;
  • over een geldig getuigschrift beschikken ten bewijze van het slagen voor één van de hieronder beschreven selectieproeven.

Nadien wordt er, in de loop van het selectieproces, nog met andere elementen rekening gehouden die eigen zijn aan je profiel of met je motivatie te maken hebben.

Selectieproeven

Er zijn vier manieren om tot de magistratuur toe te treden, die ieder jaar inhoudelijk gereviseerd worden.  De HRJ heeft onlangs de mogelijkheden uitgebreid: