Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproeping om voor het gerecht te verschijnen. Dat kan een burgerlijke rechtbank zijn (bijvoorbeeld vrederechter, rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank, rechtbank van koophandel enz.) of een strafrechtbank (bijvoorbeeld de politierechtbank, de correctionele rechtbank enz.).

De dagvaarding is een exploot dat betekend wordt door de gerechtsdeurwaarder in een burgerlijke procedure of in een strafproces en vermeldt waar het in de zaak om gaat, op welke gronden de eis berust en waar de zaak zal behandeld worden.

Door de betekening van een dagvaarding zal een betwisting ingeleid worden voor de bevoegde rechtbank, met het oog op het bekomen van een rechterlijke uitspraak.

Dagvaarding in burgerlijke, handels-, fiscale en sociale zaken gebeurt op verzoek van een particulier, een firma of een vennootschap, daar waar een dagvaarding in strafzaken meestal gebeurt op verzoek van het Openbaar Ministerie.

Wanneer u gedagvaard wordt, kan u eventueel beroep doen op juridische eerstelijnsbijstand, juridische tweedelijnsbijstand of rechtsbijstand. Kijk voor meer inlichtingen onder de rubriek "Brochures" en "Tarieven".