De referendaris is een jurist (master in de rechten) die de magistraat van de zetel bijstaat.

Het combineren van de nauwkeurige toepassing van de wet met aandacht voor het menselijk aspect, waardoor ik bijdraag aan eerlijke rechtspraak.

Ilse VERSPEELT, referendaris bij de rechtbank eerste aanleg Gent

 

Rollen en verantwoordelijkheden

De referendaris neemt de rol op van dossierbeheerder, adviseur en kennisbeheerder.

Dossierbeheerder

Hij werkt mee aan de behandeling van juridische dossiers onder het toezicht en volgens de instructies van één of meerdere magistraten; hij bereidt de ontwerpen van rechterlijke beslissingen voor en stelt rapporten op over de zaken die hem werden toevertrouwd, rekening houdend met alle relevante elementen.

Adviseur

Hij draagt bij aan de kwalitatieve en kwantitatieve optimalisatie van de behandeling van de gerechtelijke dossiers met proactieve adviezen over de toepassing van de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer.

Kennisbeheerder

Hij onderzoekt de regelgeving, de rechtspraak en de rechtsleer en stelt juridische adviezen op om de magistraat een gespecialiseerde ondersteuning  te bieden in de behandeling van de individuele juridische dossiers.

Hij neemt deel aan seminaries, colloquia en interne en externe opleidingen in relevante domeinen om zijn eigen kennis en competenties te ontwikkelen en door te geven.

Hij heeft een grote interesse in het gerechtelijk recht.

 

Entiteiten en toezicht

Referendarissen worden verbonden aan alle types instellingen van de hoven en rechtbanken.  Er zijn ook referendarissen bij het Hof van Cassatie.

De referendarissen staan onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de korpschef van het rechtscollege waarin ze aangesteld zijn.

 

Toegang tot de functie

De vacatures voor referendaris worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en u vindt ze ook hier terug.

Diploma: Hoger onderwijs lange type in de rechten.

Ervaring: Er is geen specifieke ervaring nodig om de functie van referendaris uit te oefenen.  

Specifieke competenties

  • Adviesverlening: zijn gesprekspartners adviseren en een vertrouwensband met hen opbouwen op basis van zijn expertise.
  • Persoonlijke ontwikkeling: zijn eigen ontwikkeling actief plannen en beheren in functie van zijn mogelijkheden, zijn interesses en zijn ambities en zijn functioneren kritisch in vraag stellen door voortdurend nieuwe perspectieven, competenties en kennis te verwerven.
  • Verantwoordelijkheidszin:  zich inzetten en de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de kwaliteit van zijn acties.
  • Communicatie: zich vlot mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken.
  • Troeven: voldoende informaticakennis, kennis van het Frans of het Engels ...