Arbeidsrechtbank Gent

 • Opgeëistenlaan 401/C - 9000 Gent
 • 09/234.50.13 (secretariaat_voorzitter: Sec.Voorzitter.Arbeidsrechtbank.Gent@just.fgov.be)
 • 09/234.50.31 (secretariaat hoofdgriffier: SecretHoofdgriffier.ArbeidsGent@just.fgov.be)

Openingsuren


Voor de openingsuren van de griffies: zie de respectievelijke afdelingen
01

Voor specifieke info over de afdelingen, klik op de gewenste afdeling hieronder.

lees meer lees minder
02

Met e-Deposit kunt u 24u/7d elektronisch brieven, conclusies en stukkenbundels neerleggen bij alle afdelingen van deze rechtbank.

(registreren kan via https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login

lees meer lees minder
03

!Nieuw bijzonder reglement met ingang van 1 september 2019! Het nieuw bijzonder reglement kan geraadpleegd worden via 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2019-10-23&numac=2019030904%0D%0A#top

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Gerechtsgebouw Gent met o.a. arbeidsrechtbank Gent

Alle contactgegevens

Localisatie

Arbeidsrechtbank Gent
 • Opgeëistenlaan 401/C
  9000 Gent
 • 09/234.50.13 (secretariaat_voorzitter: Sec.Voorzitter.Arbeidsrechtbank.Gent@just.fgov.be)
 • 09/234.50.31 (secretariaat hoofdgriffier: SecretHoofdgriffier.ArbeidsGent@just.fgov.be)

Afdelingen

Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Aalst
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Brugge
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Dendermonde
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Gent
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Ieper
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Kortrijk
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Oudenaarde
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Roeselare
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Sint-Niklaas
Arbeidsrechtbank Gent
Arbeidsrechtbank Gent - afdeling Veurne
Arbeidsrechtbank Gent

Arbeidsrechtbank Gent

 • Opgeëistenlaan 401/C - 9000 Gent
 • 09/234.50.13 (secretariaat_voorzitter: Sec.Voorzitter.Arbeidsrechtbank.Gent@just.fgov.be)
 • 09/234.50.31 (secretariaat hoofdgriffier: SecretHoofdgriffier.ArbeidsGent@just.fgov.be)
Voorstelling

Welkom

Welkom op de website van de arbeidsrechtbank Gent!

WAAR

De administratieve zetel is gevestigd te Gent.

Er zijn 10 locaties (ook afdelingen genoemd) waar zittingen worden georganiseerd. De magistraten en medewerkers zijn verdeeld over deze 10 locaties.

In de provincie West-Vlaanderen heeft de arbeidsrechtbank een vestiging in Brugge, Kortrijk, Ieper, Veurne en Roeselare. In de provincie Oost-Vlaanderen in Gent, Oudenaarde, Dendermonde, Aalst en Sint-Niklaas. Tot welke afdeling u zich moet wenden indien u een procedure wil starten, is afhankelijk van de aard van het geschil. In het ene geval is het de afdeling van uw woonplaats, in het andere de afdeling van uw plaats van tewerkstelling. Het is belangrijk dat u zich vooraf goed informeert zodat u onmiddellijk bij de juiste afdeling komt anders loopt de procedure onvermijdelijk vertraging op.

MEDEWERKERS

Het kader van de arbeidsrechtbank Gent telt:

 • 28 beroepsmagistraten waarvan:

  • 1 voorzitter,

  • 1 afdelingsvoorzitter voor de provincie Oost-Vlaanderen,

  • 1 afdelingsvoorzitter voor de provincie West-Vlaanderen,

  • 2 ondervoorzitters,

  • 23 rechters

 • 23 plaatsvervangende rechters,

 • 315 rechters in sociale zaken,

 • 43 griffiers,

 • 60 griffie- medewerkers.

Ingevolge de besparingsmaatregelen is dit kader niet volledig ingevuld, de reële bezetting schommelt rond 90 % voor de magistraten en rond 83 % voor de griffiers en medewerkers.

Daarnaast wordt de arbeidsrechtbank bijgestaan door medewerkers onder contract, het aantal en de duur van hun tewerkstelling is afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden.

Beleid

Het directiecomité staat in voor het beleid van de arbeidsrechtbank.

De leden van het directiecomité zijn:

 • De voorzitter,

 • De beide afdelingsvoorzitters,

 • De hoofdgriffier.

Het directiecomité vergadert iedere maand.

Het beleid is afgestemd op de realisatie van onze missie.

 

ONZE MISSIE  

De missie van de arbeidsrechtbank is zorgen voor een snelle, toegankelijke en deskundige oplossing van de geschillen.

Snel

De arbeidsrechtbank streeft naar korte termijnen. Iedere zaak wordt zo vlug mogelijk behandeld en het vonnis wordt uitgesproken binnen de maand na de laatste zitting.

Toegankelijk

Alle beslissingen moeten worden opgesteld in een heldere en begrijpelijke taal zodat  de rechtzoekende de beslissing van de rechtbank begrijpt . De motivering moet duidelijk zijn zodat de rechtzoekende ook de redenen van de beslissing van de rechter kan begrijpen.

Deskundig

De samenleving evolueert voortdurend en wordt complexer. Alle medewerkers, van magistraat tot medewerker op de griffie, moeten bereid zijn om levenslang te leren zodat  steeds kwaliteit kan worden afgeleverd.

 

Gebouw

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De arbeidsrechtbank Gent is bevoegd voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

In elke provincie zijn er 5 locaties (afdelingen) waar telkens een griffie is gevestigd (met uitzondering van de griffie van de afdeling Roeselare die is overgebracht naar de afdeling Kortrijk) en zittingen worden georganiseerd.

In de provincie Oost-Vlaanderen zijn er afdelingen in:

- Gent, Oudenaarde, Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas

In de provincie West-Vlaanderen zijn er afdelingen in:

- Brugge, Kortrijk, Ieper, Veurne en Roeselare

Voor de contactgegevens, openingsuren en territoriale bevoegdheid van de afdelingen, raadpleegt u best de webpagina van de betreffende afdeling.

De (administratieve en bestuurlijke hoofdzetel) van de arbeidsrechtbank Gent is gevestigd te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/C.

 

 

 

Bijzonder reglement

Zittingen via videoconferentie

Inlichtingen

Deskundigen

Gelet op Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen (opgericht bij de wet van 10 april 2014), houdt de arbeidsrechtbank Gent geen afzonderlijke lijst met gerechtsdeskundigen meer bij. Als een gerechtsdeskundige moet worden aangesteld, wordt het Nationaal Register geraadpleegd.

Procedures

Schuldbemiddelaars

Werkingsverslagen

Coronamaatregelen

! Regeling van de dienst vanaf 1 september 2020 !

 

Alle zittingen worden georganiseerd zoals bepaald in de dienstregeling. Indien u een oproeping ontving, wordt  u geacht aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen.

Het dragen van een mondmasker (dat de neus en de mond volledig bedekt) is verplicht in alle ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn. Deze verplichting geldt voor alle medewerkers van justitie (magistraten, griffiers, medewerkers, rechters in sociale zaken, …) voor advocaten/volmachtdragers, burgers, externe medewerkers, bezoekers, …

Enkel wie in het bezit is van een medisch attest (en dit op verzoek ook kan voorleggen) is hiervan vrijgesteld. In dit laatste geval kan gebruik gemaakt worden van een gelaatsscherm.

De verplichting om een mondmasker te dragen geldt in alle voor het publiek toegankelijke ruimtes o.a. in de liften, de griffies, gangen, trappenhallen, sanitaire ruimtes, zittingzalen, wachtruimtes, raadkamers, bibliotheken, … Volgens de richtlijnen van het College van Hoven en Rechtbanken kan de voorzitter van de kamer toelaten dat het mondmasker in de zittingzaal wordt afgezet doch enkel indien de veiligheidsafstand van minstens 1,5 meter tegenover iedereen kan worden gegarandeerd en indien dit noodzakelijk is voor het goed verloop van de zitting.

Tijdens de zitting blijven de advocaten/volmachtdragers/rechtzoekenden achter de banken, het is niet toegelaten zich te begeven naar de plaats van de andere partij(en) of naar de banken voorbehouden voor de rechtbank tenzij om nog stukken e.d. te deponeren in de hiervoor bestemde box.

Er kan nog steeds toepassing kan gemaakt worden van de schriftelijke rechtspleging bedoeld in artikel 755 van het Gerechtelijk Wetboek. Het akkoord van alle partijen dient vooraf schriftelijk te worden meegedeeld aan de griffie. In het geval er conclusies zijn neergelegd na de conclusietermijnen, moeten alle partijen bevestigen dat zij ermee instemmen dat deze conclusies in het debat kunnen blijven (zo niet worden de conclusies ambtshalve uit het debat geweerd). Indien gekozen wordt voor de schriftelijke behandeling dienen vooraf via e-deposit of DPA alle conclusies en alle stukken (in een geïndexeerd bewerkbaar pdf-bestand, zodat deze vlot kunnen geconsulteerd worden) te zijn neergelegd.

Nieuwe zaken kunnen worden behandeld op de inleidende zitting, dit geldt ook voor de  terugvorderingen of achterstallige sociale zekerheidsbijdragen. Er kan verstek worden gevorderd.

Er wordt gevraagd om via korte conclusies (tevens neer te leggen via e-deposit of DPA) zoveel mogelijk procedurele kwesties (conclusietermijnen, doorhaling, uitstel, verzending naar de rol, enz.) te regelen voor de zitting.

De zaken die op zitting worden behandeld, kunnen worden opgeroepen in tijdsblokken om concentratie te vermijden.

De veiligheidsvoorschriften uitgevaardigd door de lokale gebouwenbeheerder dienen stipt te worden nageleefd. In ieder geval moet de fysieke afstand van minstens anderhalve meter in alle omstandigheden door alle aanwezigen worden gerespecteerd. De voorzitter van de kamer ziet er op toe dat dat de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd en kan het aantal personen dat tegelijkertijd aanwezig is in de zittingzaal beperken.

Stukken die nog op de zitting zouden moeten worden neergelegd, worden in een hiervoor bestemde doos gedeponeerd. Op deze stukken moet duidelijk het rolnummer zijn vermeld en door wie ze worden neergelegd.

De griffies zijn toegankelijk volgens het normale uurrooster maar ook hier moet de afstandsregel gerespecteerd worden, indien nodig wordt het aantal personen dat tegelijkertijd wordt toegelaten, gelimiteerd. Dossiers kunnen enkel ingezien worden na afspraak. Er dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van e-deposit of DPA voor het neerleggen van conclusies, stukken en brieven die dossier gebonden zijn. In het algemeen wordt aanbevolen om op afstand te communiceren met de griffie, via telefoon of de functionele mailadressen. De griffie aanvaardt geen contant geld.

Deze regeling kan worden aangepast naargelang de noodwendigheden.

Voor meer info over e-deposit:
https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/leg_uw_documenten_neer_via_e_deposit

 

Carine Saelaert

Voorzitter

Arbeidsrechtbank Gent

Custom 1

Informatie

Op het internet is er heel wat informatie te vinden over de collectieve schuldenregeling. Bij wijze van voorbeeld vindt u hierna een aantal links, waarvoor de arbeidsrechtbank niet verantwoordelijk is. Let ook op met de datum van de brochures. De wetgeving kan inmiddels veranderd zijn.

Wetgeving collectieve schuldenregeling

Vlaamse overheid 

Steunpunt schuldbemiddeling Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

FOD Economie

Nieuws

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift art. 704 § 1 Ger. W.
Document PDF Word Excel Info
model verzoekschrift aanvraag collectieve schuldenregeling

Sitemap