Jurisprudence "circuit-court" mars 2024

08/03/2024

Bonjour,

Quelques jugements récents, rendus à Liège, Namur, Huy...

Règlement collectif de dettes: Que se passe-t-il quand un créancier abuse de sa position au moment de l'admissibilité ?  Durée du plan judiciaire (une formule qui marche).

Sécurité sociale: récupération d'indemnités dans le régime maladie-invalidité (AMI), devoir d'information de l'organisme assureur, eBox, Charte assuré social; chômage, manquement devoir d'information, responsabilité de l'organisme de paiement; question préjudicielle de la Division de Namur à la  cour constitutionnelle en matière de maladie-invalidité (AMI) (article 131)(la cour a rendu son arrêt le 18 janvier 2024 (arrêt n°7/2024): non violation).

Action cessation discrimination "handicap" (séquelles d'un accident du travail): aménagements raisonnables pour une fonction opérationnelle dans une zone de secours.

Accident du travail et services publics: indexation rente, nouvelle question préjudicielle...

Bonne lecture,

Le président,

 

***

Hallo,

Enkele recente vonnissen in Luik, Namen, Hoei...

Collectieve schuldenregeling: Wat gebeurt er als een schuldeiser misbruik maakt van zijn positie op het moment dat hij in aanmerking komt?  Duur van de gerechtelijke regeling (een formule die werkt).

Sociale zekerheid: terugvordering van ZIV uitkeringen, informatieplicht van de verzekeraar, eBox, Handvest van de sociale zekerheid; werkloosheid, schending van de informatieplicht, aansprakelijkheid van het uitbetalingsorgaan; prejudiciële vraag van de Afdeling Namen aan het Grondwettelijk Hof over ZIV (artikel 131) (het Hof heeft arrest gewezen op 18 januari 2024 (arrest nr. 7/2024): geen schending).

Vordering tot beëindiging van discriminatie op grond van handicap (na een arbeidsongeval): redelijke aanpassing voor een operationele functie in een noodgebied.

Arbeidsongeval en overheidsdiensten: indexering van pensioen, nieuwe prejudiciële vraag...

Veel leesplezier,

De voorzitter,