01

Tijdsblokken in burgerlijke/familiale zaken

In het kader van de coronamaatregelen worden de verschillende zaken gespreid over de dag. Het doel hiervan is om het aantal personen in het gebouw te beperken. Klik hier om meer info te vinden over wanneer uw zaak precies aan bod zal komen. 

Opgelet: 

 • Indien u zich te vroeg aanmeldt, kan de toegang tot het gebouw u geweigerd worden. Dit geldt eveneens voor advocaten. 
 • Enkel wie zelf in een zaak dient te verschijnen of wie de griffie bezoekt, kan het gebouw betreden. Familieleden, vrienden,... kunnen momenteel helaas niet meekomen. 
 • Het uur waarop uw zaak aan bod zal komen, kan u niet raadplegen via de link "Uw dossier" op de homepagina. Gelieve daarom de informatie hieronder goed na te kijken.
lees meer lees minder
02

Schriftelijke inberaadname in burgerlijke/familiale zaken

Schriftelijke inberaadname gebeurt enkel op initiatief van de rechter. Indien hij of zij meent dat uw zaak hiervoor in aanmerking komt, zal de griffier u hierover op voorhand contacteren. Heeft u niets vernomen? Dan betekent dit dat de rechter de pleidooien wenst te horen. 

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde

Alle contactgegevens

Localisatie

Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde
afdeling van Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Rechtbank van eerste aanleg Dendermonde - afdeling algemeen
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde
afdeling van Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Rechtbank van eerste aanleg Dendermonde - afdeling jeugd

Griffies

Opgelet: de burgerlijke griffie is niet meer bereikbaar via fax.

Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde

afdeling van Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen

Voorstelling
Organisatie

Bereikbaarheid

Inlichtingen

Stamboomonderzoek

Bij wijze van overgangsmaatregel kan de ambtenaar van de burgerlijke stand momenteel afschriften van akten van de burgerlijke stand afleveren voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, op voorwaarde dat de verzoeker beschikt over de schriftelijke toestemming van alle personen waarop de akte betrekking heeft, voor zover deze nog in leven zijn. In geval deze personen overleden zijn, volstaat de toestemming van één van de nabestaanden.

U kan uw verzoek richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van de personen waarop uw onderzoek betrekking heeft.

(voor de meer uitgebreide versie: klik hier )

Legalisaties

Geachte vertaler,

Met ingang van 1/01/2021 worden er door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, geen legalisaties meer verleend.

Voor toekomstige legalisaties dient u zich te wenden tot de dienst Nationaal Register.
Hierbij hun gegevens:

Dienst Nationaal Register Tolken & Vertalers.
Waterloolaan 80
1000 Brussel

NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be

U kan meer informatie vinden op deze site.

Coronamaatregelen

Richtlijnen nr. 10 voor de  Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

Politiebesluit 12/10/20

 

formulier 747 (ook terug te vinden onder "formulieren" in de zijbalk)

 

Bij betreden van de rechtbank is het dragen van een mondmasker verplicht!

Custom 1

Hoofdgebouw & jeugdrechtbank

Bevelschrift en aanplakking voor het gerechtsgebouw, Justitieplein 1 vanaf 30 september 2020

Bijlagen

Info voor gerechtsdeurwaarders

Uur van dagvaarding

Voor een betere spreiding van de aanwezigen in het gerechtsgebouw, zijn volgende uren van dagvaarding van toepassing*:

 • D7 en D28: zittingsuur om 12.00 uur
 • beslagrechter en kort geding: zittingsuur om 9.00 uur

 

*Zie de richtlijnen nr. 9 van de afdelingsvoorzitter.

Neerleggen inleidende procedurestukken via e-Deposit

De akten van rechtsingang kunnen enkel op de volgende manieren neergelegd worden: 

 • ter plaatse op de griffie,
 • per post,
 • via e-Deposit (tot 31 december 2020).

Artikel 4 van de wet van 20 mei 2020 bepaalt namelijk:

“Onverminderd de andere nadere regels waarin het Gerechtelijk Wetboek voorziet, kunnen elke akte van rechtsingang of van voorziening en elk verzoekschrift of verzoek aan de rechter, en de bijlagen daarvan, bij de griffie van een gerecht worden neergelegd:
1° per e-mail, wanneer ze afkomstig zijn van een gerechtsdeurwaarder of een advocaat;

2° door het e-Depositsysteem bedoeld in artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek.
Het eerste lid, 1°, is van toepassing tot de tweede dag volgend op de bekendmaking van deze wet.
Het eerste lid, 2°, is van toepassing tot 31 december 2020.
"

Instaatstelling van de nieuw ingeleide zaken (familie- en burgerlijke sectie)

Deze zaken worden rechtstreeks (schriftelijk) door de inleidingskamer aan de bijzondere rol van een behandelkamer toegewezen: zij worden niet behandeld tenzij hoogdringendheid werd ingeroepen, die ook werd aanvaard door de rechter-titularis van de behandelkamer.

Deze rolverzending wordt gekaderd in art. 747 § 2 GerW:

 • Waar er een akkoord is over termijnen, zal onmiddellijk pleitdatum worden verleend op de behandelkamer;
 • Waar er géén akkoord is over termijnen, zal, na de wachttermijn van zes weken, pleitdatum worden verleend op de behandelkamer.

formulier 747 (ook terug te vinden onder "formulieren" in de zijbalk)

overbrenging van gedetineerden

Bevelschrift in het kader van overbrengingen van gedetineerden in het gerechtsgebouw

Rep.nr.20/10765

Gelet op de dringende noodzakelijkheid omwille van de exponentiële stijging in de besmettingscijfers door Covid-19, alsook de algemene verstrengde corona-beperkingen die van kracht zijn inzake contacten, evenals de te kleine omvang van de cellen in dit gerechtsgebouw waarin telkens slechts 1 gedetineerde kan worden vastgehouden én de logistieke beperkingen om de overbrengingen te organiseren, heb ik beslist als afdelingsvoorzitter, magistraat-gebouwenbeheerder dat: 

 

 1. In alle zaken met gedetineerden, zowel in zaken met aangehoudenen voor de aangeklaagde feiten als in alle zaken met aangehoudenen voor andere redenen, blijft de algemene grondregel dat de overbrenging van de gedetineerden moet worden georganiseerd.

 

 1. Op deze algemene regel gelden de volgende uitzonderingen MITS vertegenwoordiging van de gedetineerde door een advocaat:

- voor de Raadkamer en VI:

Er gebeuren geen overbrengingen bij de eerste handhavingen, tenzij de gedetineerde zijn/haar overbrenging eist en niet in isolatie/quarantaine zit;

- voor de strafkamers ten gronde:

Er gebeuren geen overbrengingen :

* in de zaken (met aangehoudenen die voor inleiding staan (rode sticker) vermits op die eerste zitting enkel een procedureregeling aan de orde is;

* in de zaken waarin door een advocaat van een gedetineerde uitstel wordt verzocht en de strafrechter vooraf kan inschatten dat hij/zij dit uitstel zal toekennen; indien de strafrechter meent de zaak wél te moeten behandelen, wordt DAB verwittigd;

* bij de uitspraak van het vonnis;

- in alle gevallen:

Er gebeuren geen overbrengingen in zaken met besmette gedetineerden of met gedetineerden die in isolatie/quarantaine zitten. In die gevallen dringt de rechter aan op vertegenwoordiging.

In het geval de betrokken gedetineerde toch wil verschijnen is een uitstel (op zijn/haar verzoek) aan de orde tot na afloop van de ziekte/isolatie/quarantaineperiode omdat een overbrenging dan niet veilig kan gebeuren of minstens een bijzonder transport eist waarvoor op dit ogenblik geen menselijke capaciteit voorhanden is (in die gevallen te bevestigen door DAB).

 

De titularis van de kamer kan steeds andersluidend beslissen. Elke uithaling wordt geregeld via het OM.

 

 1. Volgens de richtlijnen van het Dir-Gen Penitentiaire inrichtingen geldt:

- Preventieve quarantaine : iedere inkomende gedetineerde van vrijheid of vanuit een andere gevangenis tot een negatieve testuitslag;

- Medische quarantaine : gedetineerde die op bevel van de gevangenisarts op quarantaine geplaatst is omwille van besmettingsgevaar; (bv een persoon met symptomen waarvan nog geen negatieve testuitslag beschikbaar is);

 

 1. Inzage van dossiers door gedetineerden in de gevangenis is mogelijk met dien verstande dat de dossiers op de griffie aanwezig zijn tijdens de openingsuren van de griffie. De gevangenis garandeert de zich opdringende sanitaire voorzorgsmaatregelen.

Opgemaakt op 02.11.2020,

Mevrouw Anne Leys,

Afdelingsvoorzitter – magistraat-gebouwenbeheerder.

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-oost-vlaanderen-afdeling-dendermonde

Custom 2

Burgerlijk/Familie

In het kader van de coronamaatregelen worden de verschillende zaken gespreid over de dag. Het doel hiervan is om het aantal personen in het gebouw te beperken. Hieronder vindt u meer info over wanneer uw zaak precies aan bod zal komen.  

Opgelet: 

 • Indien u zich te vroeg aanmeldt, kan de toegang tot het gebouw u geweigerd worden. Dit geldt eveneens voor advocaten. 
 • Enkel wie zelf in een zaak dient te verschijnen of wie de griffie bezoekt, kan het gebouw betreden. Familieleden, vrienden,... kunnen momenteel helaas niet meekomen. 
 • Het uur waarop uw zaak aan bod zal komen, kan u niet raadplegen via de link "Uw dossier" op de homepagina. Gelieve daarom de informatie hieronder goed na te kijken. 

Info over schriftelijke inberaadname: 

Schriftelijke inberaadname gebeurt enkel op initiatief van de rechter. Indien hij of zij meent dat uw zaak hiervoor in aanmerking komt, zal de griffier u hierover op voorhand contacteren. Heeft u niets vernomen? Dan betekent dit dat de rechter de pleidooien wenst te horen.

 


 

INLEIDINGSKAMERS

Nieuwe zaken in kamers D7, D11, D28, D28bis:

 • Inleiding bij verzoekschrift: het uur van de oproepingsbrief van de griffie geldt (9.00 uur).
 • Inleiding bij dagvaarding: het uur van de dagvaarding geldt (informatie voor gerechtsdeurwaarders vindt u hier).

De inleidingszaken worden vanuit de inleidingskamer verwezen naar één van de behandelkamers. De verwijzingen van de kamers D28 en D28bis vindt u hieronder. U kan zich dus rechtstreeks naar de behandelkamer begeven op het uur van de oproepingsbrief of dagvaarding. 

 

BEHANDELKAMERS

Zaken voor behandeling in

 • de burgerlijke kamers: D5, D6, D8, D9, D10, D11, D12, D12bis, kort geding, beslagrechter,
 • de familiekamers: D30, D31, D32, D32bis, D33, D34, D34bis, D38, D40:

Hieronder kan u per zitting bekijken in welk tijdsblok uw zaak aan bod zal komen. Advocaten kunnen de zittingsrollen tevens raadplegen via het private luik van de website van de Dendermondse balie. Gelieve stipt aanwezig te zijn aan het begin van het tijdsblok. 

Wij streven ernaar deze tijdsblokken minimaal twee werkdagen op voorhand te publiceren.

Opgelet: vanaf januari 2021 zullen sommige zaken in de kamers D30 en D31 behandeld worden in de namiddag, in plaats van in de voormiddag. Hou deze pagina in de gaten voor meer informatie.

 


 

Zittingen 02/03/2021

Bijlagen

- D1
- D37

Zittingen 03/03/2021

Bijlagen

- D28bis
- D32bis
- D34bis

Zittingen 04/03/2021

Bijlagen

- D11
- D28
- D30
- D31
- D32
- D33
- D34

Zittingen 05/03/2021

Bijlagen

- D5
- D6
- D8
- D9
- D40

Zittingen 11/03/2021

Bijlagen

- D34

Zittingen 18/03/2021

Bijlagen

- D34

Correctioneel

In het kader van de coronamaatregelen worden de verschillende zaken gespreid over de dag. Het doel hiervan is om het aantal personen in het gebouw te beperken. Hieronder vindt u meer info over wanneer uw zaak precies aan bod zal komen.  

Opgelet: 

 • Indien u zich te vroeg aanmeldt, kan de toegang tot het gebouw u geweigerd worden. Dit geldt eveneens voor advocaten. 
 • Enkel wie zelf in een zaak dient te verschijnen of wie de griffie bezoekt, kan het gebouw betreden. Familieleden, vrienden,... kunnen momenteel helaas niet meekomen. 
 • Het uur waarop uw zaak aan bod zal komen, kan u niet raadplegen via de link "Uw dossier" op de homepagina. Gelieve daarom de informatie hieronder goed na te kijken. 

 


 

Zaken voor behandeling in kamers D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D23:  worden verdeeld in uurblokken op op uur gesteld.

De tijdsblokken van deze kamers worden hier niet gepubliceerd. De griffier deelt deze informatie rechtstreeks mee aan de advocaten of partijen (via e-mail of brief). Gelieve stipt aanwezig te zijn aan het begin van het tijdsblok.

Zittingen 04-05-2020

Bijlagen

- D13
- D14
- D20

Zittingen 05-05-2020

Bijlagen

- D16
- D17
- D19m
- D19d

Zittingen 06-05-2020

Bijlagen

- D17
- D18
- D21

Zittingen 11-05-2020

Bijlagen

- D13m
- D14
- D20

Zittingen 12-05-2020

Bijlagen

- D16
- D19d
- D19m

Zittingen 13-05-2020

Bijlagen

- D16
- D17
- D18
- D20
- D21

Zittingen 15-05-2020

Bijlagen

- D13v
Griffies

Griffies

Opgelet: de burgerlijke griffie is niet meer bereikbaar via fax.

Nieuws

Vanaf januari 2021 zullen sommige zaken in de kamers D30 en D31 in de namiddag worden behandeld, in plaats van in de voormiddag. Hou daarom deze pagina in de gaten.

Tijdsblokken 

In het kader van de coronamaatregelen worden de verschillende zaken gespreid over de dag. Het doel hiervan is om het aantal personen in het gebouw te beperken. Klik hier om meer info te vinden over wanneer uw zaak precies aan bod zal komen. 

Opgelet: 

 • Indien u zich te vroeg aanmeldt, kan de toegang tot het gebouw u geweigerd worden. Dit geldt eveneens voor advocaten. 
 • Enkel wie zelf in een zaak dient te verschijnen of wie de griffie bezoekt, kan het gebouw betreden. Familieleden, vrienden,... kunnen momenteel helaas niet meekomen. 
 • Het uur waarop uw zaak aan bod zal komen, kan u niet raadplegen via de link "Uw dossier" op de homepagina. Gelieve daarom de informatie hieronder goed na te kijken.

Schriftelijke inberaadname

Schriftelijke inberaadname gebeurt enkel op initiatief van de rechter. Indien hij of zij meent dat uw zaak hiervoor in aanmerking komt, zal de griffier u hierover op voorhand contacteren. Heeft u niets vernomen? Dan betekent dit dat de rechter de pleidooien wenst te horen. 

Begin januari zijn er belangrijke veranderingen ivm legalisaties.

U vind ze hier terug.

In het kader van de coronamaatregelen worden de verschillende zaken gespreid over de dag. Het doel hiervan is om het aantal personen in het gebouw te beperken. 

Klik hier voor meer informatie over de burgerlijke en familiezittingen. 

Op 09.04.2020 werden in de Editie 2 van het Belgisch Staatsblad verschillende Volmachtbesluiten bekendgemaakt.

U treft de samenvattende nota’s van de Koninklijke Besluiten nrs 2 (burgerlijk luik) en 3 (strafrechtelijk luik) aan op het arrondissementeel niveau van de website:

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-oost-vlaanderen

Onze lokale richtlijnen worden aangepast aan de inhoud van deze genomen maatregelen.

In het menu aan de rechterzijde van deze pagina vind u nu de zittingsrollen alsook de huidige corona maatregelen terug.

Deze zullen regelmatig geupdate worden.

 1. In deze week van 16 tot 20 maart zullen UITSLUITEND de zaken in 

Correctionele kamers

D13M, D13V, D14, D15, D16, D17, D18, D19, resterende vakantiekamers, D20, D21, D23, D27

Burgerlijke kamers

D1, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D12bis, beslag, D Kort Geding, D Pro Deo

Kamers van de familierechtbank:

D28bis, D28, D1, D37, D30, D31, D32, D32bis, D33, D34, D34bis, D38

effectief worden behandeld en in beraad genomen waarin de advocaat persoonlijk door de griffier werd verwittigd dat de zaak wordt behandeld.

 1. Alle andere zaken worden ambtshalve onbepaald uitgesteld en worden later opnieuw opgeroepen.
  Hiervoor dienen de advocaten en/of partijen niet te verschijnen.

Bijlagen

Ter bescherming van de gezondheid van ons allen en teneinde de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren worden, in opvolging van de eerder genomen maatregelen, bijkomend volgende maatregelen genomen:

1. De burgers die als partij in een geschil of die als beklaagde of burgerlijke partij werden opgeroepen maar die worden bijgestaan door een advocaat, worden uitdrukkelijk verzocht vooraf contact te nemen met hun advocaat.  De advocaten werden immers uitgenodigd zoveel als mogelijk hun cliënten te vertegenwoordigen.

Indien de persoonlijke aanwezigheid van een partij toch zou worden vereist door de magistraat, zal ernaar worden gestreefd in niet dringende dossiers de zaak te verdagen naar een datum na 17 april en in dringende zaken naar een zitting waarop u op een vast uur zal worden uitgenodigd zodat een concentratie van personen op één plaats zoveel als mogelijk wordt vermeden.

 

2. Tot minstens 17 april  zijn het Gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1 en de Jeugdrechtbank, Leopold II laan, 97 enkel toegankelijk voor personen die om professionele redenen in het gebouw moeten aanwezig zijn of personen die, in welke hoedanigheid ook, werden opgeroepen door een magistraat. Gelet op de uitzonderlijke toestand zullen de leden van het veiligheidspersoneel u dan ook uitnodigen mede te delen om welke reden u het Gerechtsgebouw wenst te betreden. Indien u niet beantwoordt aan het voorgaande, zal u de toegang tot het gebouw worden geweigerd. Dit geldt ook voor de journalisten.

U zult er rekening willen mee houden dat u het gebouw slechts kan betreden na een controle aan de inkom. U wordt dan ook uitgenodigd de nodige discipline in acht te nemen en meer bepaald een afstand te bewaren ten aanzien van uw medeburgers.

 

3. In het gebouw wordt u gevraagd de zittingszalen niet meteen te betreden maar de instructies van de bodes/zittingsgriffier/magistraat af te wachten. In de gangen wordt u ook uitgenodigd de nodige discipline in acht te nemen en meer bepaald een afstand te bewaren ten aanzien van uw medeburgers.

In de zittingszalen zult u willen plaatsnemen op voldoende afstand van uw medeburgers.

In het gebouw zal er door het veiligheidspersoneel worden op toegezien dat groepsvorming wordt vermeden.

 

4. Richtlijnen voor de vastgestelde zaken:

4. 1. burgerlijke en familiale zaken

INLEIDING:

Voor de burgerlijke en familiale zaken die donderdag en vrijdag worden ingeleid, wordt aan de advocaten die hun tussenkomst al hebben gemeld, de volgende boodschap overgemaakt. Advocaten worden uitgenodigd hieraan al zoveel mogelijk zelf pro-actief te voldoen.

Geachte Advocaten, 

De zaak ……… staat …….. om ….. uur op onze rol geagendeerd om ingeleid te worden.

In het kader van de preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus vragen wij u om voor een schriftelijke verschijning te opteren teneinde uw eventueel akkoord over de conclusiekalender te laten noteren, dan wel – bij gebrek aan akkoord – niet te verschijnen zodat wij ambtshalve een kalender zullen opleggen. U gelieve schriftelijk te melden en toe te lichten als u toepassing wil maken van art. 735 of 19.3 Ger.W. Het standpunt van uw tegenstrever hierover dient ons ook schriftelijk te worden toegezonden.

Wil uw correspondentie richten aan OVL.REA.DE.burgerlijk.griffie@just.fgov.be  

 Met de meeste hoogachting,

 

BEHANDELING:

Voor de burgerlijke en familiale zaken die dinsdag (beslag) donderdag en vrijdag voor behandeling staan, zal aan de advocaten, de volgende boodschap worden overgemaakt. Advocaten worden uitgenodigd hieraan al zoveel mogelijk pro-actief te voldoen.

 Geachte Advocaten,

 De zaak ………. staat ………… om ….. uur op onze rol geagendeerd om behandeld te worden.

In het kader van de preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus kan u voor een schriftelijke behandeling van deze zaak opteren en hoeft u niet te verschijnen.

Indien u allen akkoord bent voor een schriftelijke behandeling van deze zaak, verzoek ik u om per kerende uw akkoord ter zake te willen meedelen aan OVL.REA.DE.burgerlijk.griffie@just.fgov.be  

Indien u uw zaak toch wenst te pleiten, behoudt de rechter-titularis van de kamer zich het recht voor om uw zaak uit te stellen.  U zal dan later bericht worden van de nieuwe pleitdatum.

Met de meeste hoogachting,

 

TOCH PLEITEN

In de zaken waarin de schriftelijke procedure niet kan worden toegepast, zal een uitsteldatum worden bepaald na het Paasverlof, desgevallend in buitengewone terechtzitting (te bepalen in overleg tussen de magistraat-titularis, de griffier én parketmagistraat.

 

Geachte Advocaten, 

De zaak ………. staat ………… om ….. uur op onze rol geagendeerd om behandeld te worden.

In deze zaak acht de rechter het aangewezen partijen te horen, evenals hun advocaten.

In het kader van de preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus, wordt  uw zaak op …. om …. uur vastgesteld zodat een concentratie van personen op één plaats zoveel als mogelijk wordt vermeden.

Met de meeste hoogachting,

 

4.2. Correctionele zaken

Alle nieuwe zaken worden behandeld in het tijdsblok van 09u tot 10u15; de zaken die werden uitgesteld of in voortzetting zijn gesteld, worden behandeld in het tijdsblok van 10u30 tot 12u30.

De magistraten zullen hun zittingsrollen overlopen en de strafzaken met veel partijen uitstellen. Partijen zullen in kennis worden gesteld van het geplande uitstel.

Vragen tot uitstel vanwege de partijen en/of hun advocaten kunnen via schriftelijke communicatie aan de rechtbank worden overgemaakt (mail: OVL.REA.DE.cor.griffie@just.fgov.be , fax, post). Rekening houdend met de aard van de zaak zal al dan niet een uitsteldatum worden vastgelegd.

 

5. Er wordt gezeteld met open vensters.

 

 

Met de meeste hoogachting en u allen dankend voor uw begrip en burgerzin,

Wegens werken aan de telefooncentrale deze maandag 16/3/20 is het mogelijk dat er een korte periode is waarin de rechtbank niet bereikbaar is.

Dank voor uw begrip.

Kennisgave van de veiligheidsrichtlijnen voor de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde ter bescherming en voorkomen van verspreiding van het Corona-virus.

In acht genomen dat eenieders gezondheid primeert, worden volgende bijkomende  maatregelen genomen die erop gericht zijn om zo weinig mogelijk burgers én advocaten in het gebouw te ontvangen, of minstens hen te spreiden:

 • De in principe vereiste aanwezigheid van advocaten op de inleidingszittingen en van partijen op de familierechtbank ex art. 1253ter/2 Ger.W., wordt vooralsnog niet geëist ingevolge overmacht. In de familierechtbank is de persoonlijke verschijning in veel van de zaken bevolen, maar dit is zeker niet absoluut. Krachtens artikel 1253ter/2, derde lid Ger.W. kan de rechter steeds een afwijking toestaan in geval van uitzonderlijke omstandigheden. De coronacrisis is een uitzonderlijke omstandigheid. De familiezittingen zullen dus tot nader order doorgaan zonder partijen, tenzij de familierechter anders beslist.
 • Indien de rechter van oordeel is dat de persoonlijke aanwezigheid van partijen wenselijk is, wordt de zaak uitgesteld; de advocaten mogen zich onmiddellijk aanbieden bij de – op de zittingsrol aangeduide – behandelkamer en dienen de inleidingskamer niet te passeren; Plaatsopnemingen, persoonlijke verschijningen, verhoren van minderjarigen worden vooralsnog opgeschort/uitgesteld.  
 • De zittingsrol van de inleidingskamers D7, D28 wordt verder vooraf meegedeeld aan de balie met aanduiding van de behandelkamers.
 • De advocaten dienen maximaal gebruik te maken van de mogelijkheid om middels het functioneel mailadres van de burgerlijke en familiegriffies (OVL.REA.DE.burgerlijk.griffie@just.fgov.be)  hun afspraken over conclusietermijnen, over te maken. De beschikking voor een pleitdatum zal hen dan later door de griffie worden meegedeeld. Akkoorden, doorhalingen, afstanden e.d. kunnen schriftelijk, met de post of op het functioneel mailadres, worden bevestigd.
 • Het functioneel mailadres van de correctionele griffie (OVL.REA.DE.cor.griffie@just.fgov.be)  dient maximaal aangewend te worden aangewend voor meldingen van tussenkomsten, besluiten, …
 • Beide respectieve mailadressen dienen ook te worden aangewend voor de opvolging van gerechtelijke expertises. Advocaten en hun cliënten worden verzocht niet naar de evaluatiezittingen te komen, maar uitsluitend op het betrokken mailadres toe te lichten of de expertise een normaal verloop kent.
 • De advocaten worden aangezet om maximaal gebruik te maken van e-deposit voor het verzenden van conclusies en stukken in burgerlijke en familiezaken (of verzending per post of fax).
 • Met de stafhouder van de balie Dendermonde werd overeengekomen dat hij zijn confraters zal aanbevelen om hun cliënten (ook gedetineerden) zoveel als mogelijk te vertegenwoordigen in alle zaken (correctioneel, familiaal, burgerlijk, raadkamer) zonder afbreuk te doen aan het recht van elke partij om wél op de terechtzitting aanwezig te zijn, zij het dat de zaak dan zal worden uitgesteld. Indien de rechter meent dat de persoonlijke verschijning van een partij echt noodzakelijk is, kan hij/zij de zaak ook uitstellen.

De gevangenisdirectie werd gecontacteerd i.v.m. het overbrengen van gedetineerden. Ook zij zal meewerken om de gedetineerden te sensibiliseren om zich door hun advocaat te laten vertegenwoordigen.

 • Met ingang van 13.03.2020 heb ik beslist als magistraat-gebouwenbeheerder dat geen gedetineerden meer toegelaten worden tot het gerechtsgebouw met uitzondering van de individuele voorleidingen bij de onderzoeksrechters en jeugdrechters.
 • Aan de stafhouder werd bericht dat de rechtbank de schriftelijke procedure (art. 755 Ger.W.) zoveel mogelijk zal toepassen in alle burgerlijke zaken (D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D12bis) én in zaken van familiaal recht (D30,D31); Indien de rechter meent, na kennisname van de stukken en besluiten dat toelichtingen in  pleidooien wél echt noodzakelijk zijn, kan de zaak worden heropend zoals voorzien in art. 755 Ger.W. .
 • Eenieder dient vooral waakzaam te zijn opdat de perimeter van 1m50 tussenafstand tussen alle actoren, strikt wordt nageleefd.

Ook in de zittingszalen wordt erop toegezien dat deze perimeter wordt nageleefd: de zittingsbodes behoren door hun leeftijd tot de risicogroep; daarom zien rechter en griffier erop toe dat verspreid wordt plaatsgenomen en dat een teveel aan personen, buiten in de gangen wacht (na aanmelding bij de griffier van de kamer); Een magistraat heeft de “politie over zijn zitting” (art. 758 t/m 763 Ger.W., inz. 759 Ger.W.)

 • Zittingen worden in andere (grotere) zittingszalen ingepland (zie bijlage);
 • Wat het onderzoek betreft: de voorleidingen bij de onderzoeksrechter gaan door in de vergaderzaal i.p.v. in het kabinet  
 • Wat de jeugd betreft: op de protectionele zittingen mogen de jeugdadvocaten hun minderjarige cliënten vertegenwoordigen, tenzij de minderjarigen er evenwel op staan om zelf naar de zitting te komen. Het zou aangewezen zijn dat de jeugdadvocaten hun minderjarigen hieromtrent voorafgaandelijk en tijdig contacteren;

De jeugdrechters zullen trachten de kabinetszittingen en voorleidingen  tot een minimum te herleiden: ook nav deze besprekingen kunnen de jeugdadvocaten hun cliënten vertegenwoordigen, hoewel sommige jongeren er soms echt wel op staan om “hun” jeugdrechter te kunnen spreken.

Voor de  “Everberg”zittingen is de aanwezigheid van minderjarige én advocaat evenwel noodzakelijk.

Formulieren

Documenten ter beschikking tijdens de coronamaatregelen.

Document PDF Word Excel Info
formulier 747

Sitemap