Verloop van de zitting vanaf 19 april 2022

 1. alle zaken waarin gedaagden zonder advocaat verschijnen en alle zaken met tolk (particulieren zonder advocaat) zullen behandeld worden tussen 9 en 10 uur. Particulieren hebben tussen 9 en 10 u voorrang op de advocaten.
 2. Aan de advocaten wordt gevraagd om op voorhand aan de griffie mee te delen of hun cliënt de bijstand van een tolk nodig heeft.
 3. Vanaf 10 uur zullen de zaken waarin een advocaat tussenkomt, in volgorde van aankomst van de advocaat en en met voorrang voor de advocaten die  tijdig een tolk hebben aangevraagd, behandeld worden. (let op, indien er een tolk gevraagd wordt anders dan (FR/NL) dan wordt het uur dat U dient te verschijnen door de griffie aan U gecommuniceerd.  Enkel de zaken waarvoor de tolk werd gevraagd zullen behandeld worden, de overige zaken worden nadien op volgorde van aanbieden genomen.
 4. In een dossier met meerdere gedaagden bestaat de mogelijkheid dat één der partijen persoonlijk verschijnt, het is aangewezen tijdig ter zitting aanwezig te zijn (10 uur), dit met het oog op het verloop van de zitting en de eventuele bijstand van de tolk.  
 5. Voor de vlotte gang van zaken, wordt opgeroepen om voorafgaandelijk de tussenkomst te melden aan vilvoorde.politierechtbank@just.fgov.be alsmede eventuele conclusies met stukken over te maken.
  Momenteel dienen conclusies en stukken nog steeds in origineel te worden neergelegd op de zitting.
 6. Dossier inzake een "aangehoudene" worden behandeld op het uur van uithalingsbevel !!!
 7. in de schoolvakanties zijn er geen zittingen voor onze politierechtbank, hier zijn een aantal uitzonderingen (verzet aangehoudene, verzoekschriften, ..) gelieve het uur in de beschikkingen/brieven te respecteren, er wordt speciaal voor deze dossiers een zetel samengesteld.
 8. Gelieve duidelijk met uw cliënt te bespreken of deze bijstand wenst van een tolk, partijen bieden zich vaak aan in het begin van de  zitting en wensen dan de bijstand van de tolk, waarvoor geen verzoek werd gericht aan de rechtbank.  Dit maakt dat er geen planning te maken is met de tolk die niet altijd de ganse zitting kan blijven
 9. om de zitting goed te laten verlopen is het misschien aangewezen dat de advocaten ook tijdig de gegevens van hun cliënt meedelen, rijksregisternummer, KBO nummer
 10. de briefjes tussenkomst worden nog steeds door een groot aantal advocaten foutief ingevuld of onvolledig, het is aan de advocaten om de correcte gegevens van de dominus litis hier in te vullen.  Het verifiëren van onvolledige gegevens zorgt ook voor de nodige vertraging op de zitting.