Politierechtbank Vilvoorde

Openingsuren


Wij zijn alle werkdagen open
van 08.30 uur tot 12.30 uur
en
van 13.30 uur tot 16.00 uur

Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels
01

Word jij onze nieuwe collega?

Assistent dossierbeheer (niveau C) - m/v/x voor

POLITIERECHTBANK TE VILVOORDE

 

Jobinhoud

Profiel

Werkgever

Aanbod

Solliciteren

Kandidaten met een handicap

Selectieprocedure

Lijst van geslaagden

Contactgegevens

 

 

JOBINHOUD

 

 1. Als administratief en juridisch dossierbeheerder, gespecialiseerd in één of meerdere domeinen, onder verantwoordelijkheid en onder supervisie van de griffier/secretaris, meewerken aan de behandeling van gerechtelijke dossiers - in meer of mindere mate naargelang de complexiteit ervan - in één of meerdere fases van de procedure teneinde bij te dragen tot een kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van de behandeling van de gerechtelijke dossiers van zijn (sub)afdeling.

 

Mogelijke taken:

 • De dossiers analyseren op basis van de geldende richtlijnen 
 • Conclusies formuleren over de oriëntatie of de te geven gevolgen en ze voorleggen aan de bevoegde persoon 
 • Opmaak van gestandaardiseerde documenten verbonden aan het dossier
 • De eenvoudige en/of routineuze problemen en geschillen verbonden met het administratief beheer van de dossiers snel en efficiënt behandelen
 • De dossiers controleren en klasseren 
 • De gegevens identificeren, inputten en controleren
 • De gegevens importeren en ze in de meest geschikte vorm presenteren

 

 1. Als aanspreekpunt, binnen het kader van wat wettelijk is toegelaten, beantwoorden van vragen van rechtsonderhorigen, advocaten, politie, maatschappelijke diensten, enz. teneinde gefundeerde en rechtsgeldige informatie te verschaffen.

 

Mogelijke taken:

 • beantwoorden van vragen die onder meer worden gesteld per brief, per telefoon, per email, aan het loket (eerste of tweede lijn)
 • het stelselmatig op puntstellen van de eigen documentatie zodat op een accurate manier informatie kan worden gegeven
 • de problemen voorleggen die opgemerkt werden tijdens contacten met rechtzoekenden en partners
 • een hechte samenwerking uitbouwen met magistraten, juristen en de andere administratieve diensten

 

 1. Als actor voor één of meerdere ondersteunende processen, instaan voor hun kwaliteit teneinde bij te dragen tot de realisering van de operationele doelstellingen van (een afdeling van) de griffie

Mogelijke taken:

 • Kopiëren, versturen van mails en brieven
 • De briefwisseling afhandelen
 • Opmaken van brieven of gestandaardiseerde documenten en gepersonaliseerde brieven voor de dienst
 • Tabellen opmaken
 • Administratieve bijstand verlenen aan de magistra(a)t(en)
 • Waken over een juiste behandeling en klassering van documenten van de dienst

 

 1. Als peter tijdelijk ondersteunen en begeleiden van minder ervaren collega’s teneinde bij te dragen tot hun optimaal functioneren.

 

Mogelijke taken:

 • ter beschikking stellen van relevante documentatie
 • beantwoorden van vragen 
 • samenwerken met de collega’s opdat allen ervaring verwerven op alle vereiste domeinen

 

 1. Als kennisbeheerder ontwikkelen en op peil houden van de eigen expertise teneinde het eigen functioneren te optimaliseren.

 

Mogelijke taken:

 • bestuderen van nieuwe ontwikkelingen van de dienst met het oog op de implementatie ervan in zijn (sub)afdeling
 • volgen van pertinente interne en externe opleidingen
 • kennis delen met de collega’s
 • meewerken aan de opmaak van vademecums

 

 

 

 

PROFIEL

 

Deelnemingsvoorwaarden

 • Diploma hoger secundair onderwijs

 

Gedragsgerichte competenties

OMGAAN MET INFO

 • Zoeken, verwerken en correct weergeven van grote hoeveelheden gegevens binnen de beschikbare termijn.
 • Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.
 • Problemen oplossen

OMGAAN MET RELATIES

 • Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden.

EIGEN FUNCTIONEREN

 • Respect tonen voor anderen, hun ideeën en meningen, aanvaarden van procedures en instructies.
 • Een flexibele houding aannemen ten aanzien van en inspelen op veranderende omstandigheden en diverse situaties.
 • Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden.
 • Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven, hoge kwaliteit na te streven en door te blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.
 • Resultaatgericht reageren op stress, de eigen emoties controleren en constructief omgaan met kritiek.
 • De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Pluspunten

 • Kennis Frans
 • Basis kennis PC

 

 

 

WERKGEVER

 

De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (het parket).

 

De rol van de rechters (Zetel) in de samenleving is essentieel. Zij passen het recht toe: zij doen uitspraak bij burgerlijke geschillen (tussen burgers onderling en in bepaalde gevallen ook tussen de overheid en zijn burgers) en sanctioneren personen die een misdrijf plegen of een wet overtreden op basis van het strafrecht.

 

Het Openbaar Ministerie, ook wel het parket genoemd, treedt op in naam van de gemeenschap als vervolgende partij of als behoeder van de wet in burgerlijke zaken. In strafzaken spoort het misdrijven op, onderzoekt en vervolgt ze. Zij zien er ook op toe dat het nodige wordt gedaan voor de passende uitvoering van de uitgesproken straffen. Naast de uitoefening van de strafvordering, treedt het parket ook op in burgerlijke en handelszaken en zaken voor de arbeidsgerechten wanneer de wet het voorschrijft of haar optreden wordt gevorderd.

 

De bevoegdheden van de diverse hoven en rechtbanken en het Openbaar Ministerie worden beschreven in het gerechtelijk wetboek, het wetboek van strafvordering en bijzondere wetten.

 

De rechter in de politierechtbank is bevoegd voor :

 • alle misdrijven in het wegverkeer, ook al doen er zich tegelijkertijd andere misdrijven voor, zoals vlucht, onopzettelijke slagen en verwondingen enz
 • De politierechtbank neemt ook  kennis van kleine misdrijven, meer bepaald overtredingen. Dit zijn misdrijven waarop volgens het Strafwetboek een gevangenisstraf van maximum 7 dagen staat.
 • De rechter in de politierechtbank behandelt een aantal misdrijven die omschreven zijn in bijzondere wetten.
 • Machtigingen visitatie
 • CORONAMISDRIJVEN, zéér recent

 

BURGERLIJK

 • De politierechtbank behandelt alle eisen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeers- of treinongeval. Dit behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de politierechtbank, ongeacht het bedrag
 • De politierechtbank behandelt de beroepen die worden ingesteld tegen administratieve sancties en geldboeten die gemeenten in hun reglementen en verordeningen opnemen.
 • Hoger beroep tegen een administratieve straf opgelegd op grond van de voetbalwet, bijvoorbeeld een administratieve geldboete of stadionverbod.

 

Voor meer info:

http://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl

http://www.om-mp.be

http://www.justitie.belgium.be

 

           

AANBOD

 

Je wordt aangeworven als assistent (niveau C) op basis van een contract van bepaalde duur (6 maanden). Weddenschaal C1 (minimum 14.274€ - maximum 20.067€) bruto jaarsalaris volgens anciënniteit, niet geïndexeerd). Index op 1/04/2020 is 1,7410.

 

Voor meer informatie: www.fedweb.be

 

 

SOLLICITEREN

 

Solliciteren kan tot en met zondag 17/01/2020

 

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je curriculum vitae met motivatiebrief naar:

 

Jochen.degeyndt@just.fgov.be

 

Of

 

sarina.braspennincx@just.fgov.be

 

 

 

KANDIDATEN MET EEN HANDICAP

 

Je kan een aanpassing vragen

Als je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen aan de selectieprocedure, kan je contact opnemen met contr.exsel@just.fgov.be

 

Nadien zal je gecontacteerd worden door de cel diversiteit van de FOD Justitie om te bepalen van welke aanpassingen je wenst gebruik te maken in onze selecties.

 

 

 

SELECTIEPROCEDURE

 

De selectieprocedure bestaat uit:

 

 • Een voorselectie op basis van je curriculum vitae kan plaats vinden als het aantal kandidaturen het vereist. Er wordt hiervoor rekening gehouden met volgende criteria:
  • Spelling- en grammaticafouten in het cv/de motivatiebrief van de kandidaat

 

 • Een interview waarbij wordt nagegaan of je profiel in overeenstemming is met de specifieke eisen van de functie. Ook je motivatie en je belangstelling en affiniteit met het werkterrein zullen worden bevraagd.

 

Het vereiste minimum om te slagen voor deze selectie is 60%.

 

Locatie van de proeven:

Politierechtbank Vilvoorde

Luchthavenlaan 4

1800 Vilvoorde

 

 

 

 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat kan je binnen de twee maanden schriftelijk feedback vragen.

 

 

LIJST VAN GESLAAGDEN

 

En als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten. Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst die 1 jaar geldig is.

 

 

CONTACTGEGEVENS

 

Meer info over de functie en de selectieprocedure?

 

Jochen De Geyndt

Griffier-hoofd van dienst

Jochen.degeyndt@just.fgov.be

Tel. 02 255.30.71

 

Sarina Braspennincx

Griffier

sarina.braspennincx@just.fgov.be

Tel. 02 255.30.75

 

lees meer lees minder
02

GELET DE HUIDIGE SITUATIE OMTRENT HET CORONAVIRUS, MET INACHTNAME VAN DE GEZONDHEID VAN ELKE BURGER, NEEMT DE POLITIERECHTBANK TE VILVOORDE DE NODIGE BESLISSING OM ZOVEEL MOGELIJK ADMINISTRATIEF AF TE HANDELEN EN ZO VERPLAATSINGEN EN PERSOONLIJK CONTACT TE VERMIJDEN

Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van ons mailadres : vilvoorde.politierechtbank@just.fgov.be

Let op : ook wat betreft betalingen (afschriften, hoger beroep, rolrecht,..)  dit dient contactloos te gebeuren (geen cash geld).  

HET FAXNUMMER VAN ONZE GRIFFIE IS BUITEN GEBRUIK !!!!

MEER INFO VERDER 

lees meer lees minder
03

! OPGELET NIEUWE MAATREGEL MET BETREKKING TOT HET DRAGEN VAN EEN MONDMASKER IN GERECHTSGEBOUWEN !

 

10 JULI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

 

Art. 4. Aan het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt een artikel 21bis toegevoegd, dat luidt als volgt :
"Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof in de volgende inrichtingen :
1° de winkels en de winkelcentra;
2° de bioscopen;
3° de theater-, concert- en conferentiezalen;
4° de auditoria;
5° de gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
6° de musea;
7° de bibliotheken;
8° de casino's en de speelautomatenhallen;
9° de gerechtsgebouwen (voor de publiek toegankelijke delen).
Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt."

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-07-10&numac=2020010415%0D%0A#top

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Politierechtbank Vilvoorde

Politierechtbank Vilvoorde

Voorstelling

Welkom

Beste bezoeker,

Welkom op de website van de politierechtbank te Vilvoorde.

Deze website heeft als doel om de rechtzoekende wegwijs te maken over de algemene werking van de politierechtbank.

Graag willen wij er u op wijzen dat het door de griffie enkel toegelaten is om algemene inlichtingen te verstrekken, deze informatie kan U ook terugvinden op de links onder "praktisch". (https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ik-zoek/brochures) Het is echter verboden om juridisch en/of specifiek advies te geven door de griffie (art. 297 Ger. W.).  Daarvoor moet men zich richten tot een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een andere instantie. Een eerste oriënterend advies kan u gratis bekomen bij uw plaatselijke Commissie voor Juridische Bijstand.   Zaken die tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoren, kunnen eveneens onder een rechtsbijstandsverzekering vallen, U kan zich tot uw makelaar of rechtsbijstandsverzekeraar wenden voor meer info.

Wie zijn wij

DE POLITIERECHTBANK IS DE "VERKEERSRECHTBANK"

Dit was ooit anders: De naam ‘politierechtbank' heeft niets te maken met politie. Oorspronkelijk was de politierechter enkel bevoegd voor tal van kleine misdrijven, de overtredingen, waarop de laagste straffen stonden, de politiestraffen, terwijl de correctionele rechtbank bevoegd was voor de misdrijven waarop correctionele straffen staan (wanbedrijven).

 1. Een overtreding is een minder ernstig strafbaar feit, namelijk strafbaar met een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, of een werkstraf van 20u tot 45u of een geldboete van 1 € tot 25 € (verhoogd met de opdeciemen die van toepassing zijn).
 2. Een wanbedrijf is strafbaar met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar, een werkstraf van 45u tot 300u of een geldboete van meer dan 26 € (verhoogd met de opdeciemen die van toepassing zijn).

info opdeciemen : https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/straffen_en_boetes/soorten_straffen/hoofdstraf/geldboete

Er was voor verkeerszaken een verdeling tussen de politierechtbank (overtredingen) en de correctionele rechtbank (wanbedrijven, zoals ongevallen met doden of gewonden).

In de jaren 1990 werd de politierechtbank bevoegd voor alle strafzaken in verband met verkeer, zodat sindsdien de volledige strafrechtelijke afhandeling van verkeerszaken door de politierechtbank gebeurt.

Ook voor de burgerlijke betwistingen in verkeerszaken, die voordien verspreid waren over de vredegerechten, de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel, is nu de politierechtbank uitsluitend bevoegd.

Verder is de politierechter ook de rechter in beroep met betrekking tot administratieve sancties, opgelegd in uitvoering van de voetbalwet en de GAS-wet (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Hierna vindt Ueen meer gedetailleerde lijst van de bevoegdheden van de politierechtbank : https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/pol_antwerpen/…

 

Organisatie

Bereikbaarheid

Met de wagen : 

Onze politierechtbank voorziet geen parking voor bezoekers.

U kan tegen betaling parkeren op de parking van het station.

 

Met het openbaar vervoer : 

Onze rechtbank ligt op wandelafstand van het treinstation, er is eveneens een halte van De Lijn voor de deur.

Zittingen

De strafzittingen in de politierechtbank te Vilvoorde vinden elke maandag, dinsdag en vrijdag plaats, vanaf 09u00.

De burgerlijke zitting heeft plaats elke donderdag, vanaf 09u00

Zowel de strafzitting als de de burgerlijke zitting zijn voor het publiek toegankelijk.

 

Verzetten kunnen door gerechtsdeurwaarders ingeleid worden op onderstaande data. 

Zitting Brewaeys

Zitting Feys

04/01/2021

08/01/2021

01/02/2021

05/02/2021

01/03/2021

05/03/2021

19/04/2021

02/04/2021

10/05/2021

07/05/2021

07/06/2021

04/06/2021

Datum in juli nog te bepalen

Datum in augustus nog te bepalen

06/09/2021

03/09/2021

04/10/2021

01/10/2021

08/11/2021

19/11/2021

06/12/2021

03/12/2021

Bevoegdheid

Via onderstaande link kan u te weten komen of uw zaak aanhangig gemaakt kan worden voor de politierechtbank te Vilvoorde.

U dient zich hiervoor te baseren op de plaats van de feiten.

Coronamaatregelen

 

 

Custom 1

zittingen

bezoek griffie

Bijlagen

Custom 5

meer contactgegevens

 

voor algemene info/vragen vilvoorde.politierechtbank@just.fgov.be
voor algemene info/vragen burgerlijke zittingen vilvoorde.politierechtbank.burg@just.fgov.be
voor aanvragen afschriften vonnis/dossier vilvoorde.prb.kopie@just.fgov.be
voor algemene info/vragen rijbewijzen vilvoorde.prb.rijbewijzen@just.fgov.be
aanvragen machtiging visitatie vilvoorde.prb.visitatie@just.fgov.be
bevel tot betalen Vilvoorde vilvoorde.PR.beveltotbetalen@just.fgov.be

 

Consultaties Bureau voor Juridische Bijstand te Vilvoorde

Elke 2° en 4° woensdag van de maand
Van  17.00 uur tot 18.00 uur

Er vinden GEEN consultaties plaats tijdens de korte schoolvakantie en/of wettelijke feestdagen,
Zijnde :
-    Krokusvakantie
-    Paasvakantie
-    Herfstvakantie
-    Kerstvakantie

Tijdens de maanden juli en augustus zal er slechts 1 consultatie per maand plaats vinden, op een nog nader te bepalen datum.

Voor meer informatie kan U contact opnemen met :

Bureau voor Juridische Bijstand te Brussel
Secretariaat:
Mevrouw Annick Nuyts: 02/519.84.68 of BJB@baliebrussel.be
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag: 08u30-12u30 en 13u00-16u00

Of raadpleeg de website :

http://www.baliebrussel.be/nl/kosteloze-rechtshulp/juridische-tweedelij…
 

Custom 6

rijbewijs inleveren

Het rijverbod wordt U door de politie ter kennis gebracht.  Vanaf de datum van deze kennisgeving heeft U 4 werkdagen tijd om het rijbewijs in te leveren.  Het rijverbod start de 5° werkdag na de kennisgeving.

Om uw rijverbod efficiënt te kunnen afhandelen, dient U zich steeds aan te bieden met uw rijbewijs + de kennisgeving.  Heeft U geen rijbewijs of weet U niet waar uw rijbewijs zich bevindt,  dan dient U nog steeds de kennisgeving aan te bieden aan de griffie van de politierechtbank welke het rijverbod heeft uitgesproken.

Indien er theoretische/praktische/medische en/of psychologische proeven werden opgelegd alvorens hersteld te zijn in het recht tot sturen, dient U een keuze te maken mbt de centra waar U deze proeven wenst te ondergaan.  Indien U geen keuze maakt, kiest het Openbaar Ministerie voor U.

Het laattijdig inleveren van uw rijbewijs zal de periode van het rijverbod verlengen.  Indien U zich aanbiedt als uw rijverbod reeds verstreken is, kunnen wij uw rijbewijs niet meer aanvaarden. (tenzij er proeven werden opgelegd)

 

Wat betreft het alcoholslot zijn er andere termijnen : https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijzen/alcoholslot

Formulieren

OPGELET : er wordt geen afschrift afgeleverd van de stukken in de farde "identiteit en gerechtelijk verleden"

U kan schriftelijk of per mail (vilvoorde.prb.kopie@just.fgov.be)  een afschrift aanvragen. 

Het afschrift wordt slechts overgemaakt nadat wij de betaling hebben ontvangen.

Indien U het afschrift digitaal wenst te ontvangen, dient U dit duidelijk bij uw aanvraag te melden, samen met een correct en volledig mailadres.

Voor het versturen van "grote" digitale bestanden, maken wij gebruik van just-send-it, deze link blijft slechts enkele dagen geldig.

Document PDF Word Excel Info
aanvraagformulier afschrift

gelieve nota te nemen van gevoegde info

Document PDF Word Excel Info
maatregelen bezoek griffie

Indien U bent  opgeroepen als getuige, heeft U recht op een kleine vergoeding.

Ter zitting kan U deze vergoeding aanvaarden of verwerpen.

Indien U de vergoeding wenst te bekomen, dient U de identificatiefiche in te vullen en aan de griffie over te maken (dit mag vóór het getuigenverhoor of na het getuigenverhoor)

Document PDF Word Excel Info
identificatiefiche

U kan ter griffie hoger beroep aantekenen tegen het uitgesproken vonnis, U dient een grievenformulier neer te leggen (https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/straffen_en_boetes/na_uitspraak/beroep)

Document PDF Word Excel Info
grievenformulier

Hier kan U meer documentatie vinden ivm de maatregelen en beslissingen die worden genomen ivm de huidige situatie 

Document PDF Word Excel Info
dd 06/11/2020 - conferentiemaatregelen

info mbt verzoekschrift hoger beroep tegen administratieve sanctie/voetbalwet/LEZ

Document PDF Word Excel Info
toelichting hoger beroep administratieve sanctie
verzoekschrift hoger beroep natuurlijke persoon
verzoekschrift hoger beroep KBO

Sitemap