Ondernemingsrechtbank Leuven

Openingsuren


GRIFFIE: van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
DIENST RECHTSPERSONEN: van 9 tot 12 uur
01

Alle zittingen vinden plaats in het gerechtsgebouw gesitueerd op het Ferdinand Smoldersplein 5, 3000 LEUVEN.

lees meer lees minder
02

Neerleggingen voor de dienst rechtspersonen (incl. vzw) zijn nog steeds mogelijk via Vaartstraat 5, 3000 LEUVEN.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Uitleg over de ondernemingsrechtbank in het algemeen vindt u hier.

 

Alle contactgegevens

Localisatie

Ondernemingsrechtbank Leuven
Griffies
Ondernemingsrechtbank Leuven
Dienst rechtspersonen
Ondernemingsrechtbank Leuven
Alle zittingen

Griffies

Ondernemingsrechtbank Leuven

Voorstelling

Welkom

Welkom bij de ondernemingsrechtbank Leuven.

De ondernemingsrechtbank Leuven is een gespecialiseerde rechtbank, die onder meer kennis neemt van geschillen tussen ondernemingen, van geschillen met betrekking tot verenigingen met rechtspersoonlijkheid, stichtingen of vennootschappen, van geschillen tussen vennoten, alsook van vorderingen en geschillen die ontstaan uit insolventieprocedures.

De rechtbank telt 4 beroepsrechters, waaronder één korpschef.

Er zijn 3 plaatsvervangende rechters en 30 rechters in ondernemingszaken.  De rechters in ondernemingszaken zijn lekenrechters die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven.

De rechtbank telt 5 griffiers, waaronder één hoofdgriffier.  Daarnaast zijn er 13 statutaire medewerkers en enkele contractuele medewerkers.

Beleid

De missie, visie en waarden van de ondernemingsrechtbank Leuven worden hierna toegelicht.

Missie

De ondernemingsrechtbank Leuven maakt deel uit van de rechterlijke macht in België.

Zij is een gespecialiseerde feitenrechter in eerste aanleg, die op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze geschillen in ondernemingszaken beslecht.  Zij streeft een duidelijke rechtspraak na in het belang van de rechtzoekende.

Zij heeft tevens bevoegdheden op het vlak van het ondernemings- en vennootschapsrecht die een niet-rechtsprekend karakter hebben.  Zij vult deze op stipte wijze in.

De medewerkers en magistraten zijn goed opgeleid, onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel.

De ondernemingsrechtbank zorgt voor rechtszekerheid en is een belangrijke schakel in de economische maatschappij.

Haar activiteiten zijn een vorm van dienstverlening aan de maatschappij.  Zij streeft naar een goed beheer van haar middelen en legt verantwoording af voor haar handelen.

Zij communiceert op heldere wijze over haar activiteiten.

De ondernemingsrechtbank bewerkstelligt het welbevinden van de medewerkers en magistraten die binnen haar organisatie zijn tewerkgesteld.  Zij wil een moderne, gestructureerde, positieve werkplek zijn.

Visie en waarden

- Professionele organisatie

De ondernemingsrechtbank wil een professionele dienstverlener zijn voor de rechtzoekenden (vnl. ondernemers), zowel wat haar rechtsprekende taken als haar niet-rechtsprekende taken betreft.

Zij streeft er voortdurend naar kwalitatief werk af te leveren.

- Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit

De magistraten dienen onafhankelijk, onpartijdig en integer te zijn.

Van de medewerkers van de rechtbank wordt verwacht dat ze integer zijn.

- Maatschappelijk bewustzijn

De ondernemingsrechtbank wil een bijdrage leveren aan een gezond economisch weefsel en waakt erover hierbij voeling te houden met de maatschappij.  Zij is zich bewust van de maatschappelijke realiteit en complexiteit.

- Positieve werkomgeving

De ondernemingsrechtbank wil een aangename, positieve werkomgeving vormen voor al haar medewerkers.  Aan alle medewerkers wordt gevraagd hieraan bij te dragen.

 

Gebouw

De zittingszalen van de rechtbank vindt u in het gerechtsgebouw, Ferdinand Smoldersplein 5.

In de Vaartstraat 5 is de dienst rechtspersonen gevestigd op het gelijkvloers. De griffies rollen, faillissementen en onderzoek naar ondernemingen in moeilijkheden situeren zich op de eerste verdieping.

Historische informatie over het gebouw vindt u op wikipedia

Organisatie

Bereikbaarheid

De rechtbank is gevestigd aan de Ferdinand Smoldersplein, 5, 3000 Leuven

Inlichtingen

Klachten

Voor klachten met betrekking tot de werking van de rechtbank kan u  terecht bij de voorzitter.

Voorzitter ondernemingsrechtbank
Vaartstraat 5
3000 Leuven

of per e-mail: orb.leuven@just.fgov.be

U kan zich ook wenden tot de Hoge Raad voor de Justitie. Meer info hierover vindt u HIER.

Coronamaatregelen

  • De richtlijnen die in het gerechtsgebouw gelden dienen strikt te worden opgevolgd.

  • Het dragen van een mondmasker is in heel het gerechtsgebouw verplicht, ook in de zittingszalen.

  • De afstandsregeling (minstens 1,5 meter) moet op elk ogenblik gerespecteerd worden, zowel door de rechtbank, de advocaten als de partijen, en dit zowel tijdens de zittingen als daarbuiten.

  • Op de griffies en in de zittingszalen is handgel ter beschikking voor regelmatig gebruik.

  • De griffie van de ondernemingsrechtbank is open maar het verdient de voorkeur alle neerleggingen zoveel mogelijk via elektronische weg te doen (via e-deposit).

  • Bezoekers van de griffie en van de dienst van de rechtspersonen moeten zich aanmelden aan de daartoe voorziene balie (eerste verdieping, Vaartstraat 5).  Inzage van dossiers is enkel mogelijk na afspraak.

  • De zittingen, zowel de inleidingszittingen als de pleitzittingen kennen een normaal verloop maar er wordt op aangedrongen de aanwezigheid op de zittingen zoveel als mogelijk te beperken en indien enigszins mogelijk elektronisch te werken (onder meer voor akkoorden, conclusietermijnen, vragen tot uitstel, afstand van vordering, enz.).

  • Alle veiligheidsvoorschriften die door de lokale gebouwenbeheerder worden uitgevaardigd moeten strikt worden opgevolgd binnen het gerechtsgebouw.  Deze zijn kenbaar gemaakt via affiches, instructies aan de inkomdeur, looprichtingen op de vloer, enz.

 

Alle vragen i.v.m. de geldende maatregelen kunnen gesteld worden via:

orb.leuven@just.fgov.be 

Griffies

Griffies

Nieuws

Het werkingsverslag betreffende het kalenderjaar 2020 werd ter beschikking gesteld op de website.

Op 1 januari 2021 gaat de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Leuven, de heer Rik Haex, met pensioen.

Bij K.B. d.d. 24 november 2020 werd mevr. Katrien Keulen aangewezen als  nieuwe voorzitter.

Op 4 januari  legt zij de eed als voorzitter af en vanaf dan neemt zij het voorzitterschap op.

 

 

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Artikel 747 Ger. W.
Document PDF Word Excel Info
Model van afrekening bij inning van facturen
Document PDF Word Excel Info
Aangifte staking van betaling

Sitemap