Neerleggingen voor de dienst rechtspersonen

Neerleggingen voor de dienst rechtspersonen (incl. vzw) zijn nog steeds mogelijk in de kantoren gelegen te Vaartstraat 5, 3000 LEUVEN (eerste verdieping).

Ten gevolge de nieuwe omzendbrief gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23/10/2023 zullen er enkele aanpassingen zijn aan het verwerkingsproces van de dienst rechtspersonen (RPR):

  • Bij elke wijziging/aanpassing/neerlegging dient er een origineel, handmatig ondertekend verslag van de algemene, bijzondere algemene vergadering en/of bevoegde desbetreffende beslissingsorgaan voorzien te zijn.
  • Bij elke wijziging/aanpassing/neerlegging dient de neerlegger (ondertekenaar Form. I luik B) een kopie van zijn/haar/hen identiteitskaart toe te voegen.
  • Bij elke benoeming/ontslag/herbenoeming van de leidinggevende functies (bestuurders, commissarissen, vereffenaars,…) dient er een kopie van de identiteitskaart toegevoegd te worden.
  • Bij elke benoeming van de leidinggevende functies dient er een aparte verklaring op eer toegevoegd te worden waarin het bevoegde orgaan verklaart (en ondertekent) dat er lastens de functionaris in kwestie geen gekend bestuursverbod werd uitgesproken door een buitenlands rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Art.13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden (B.S. 1 juni 2023)).
  • Wij zullen uitsluitend een afgestempelde versie naar u terugzenden indien u een extra exemplaar van uw neerlegging bijvoegt en een gefrankeerde envelop voorziet.