Curatoren

Stamboomonderzoek

Door de wijziging van artikel 78 Burgerlijk Wetboek (bij wet van 18 juni 2018) was sedert 31 maart 2019 de familierechter niet meer bevoegd om toelating te geven tot stamboomonderzoek.

In de wet van 31 juli 2020, houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie (B.S. 7 augustus 2020) werd de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing gewijzigd.

Er werd voorzien in een overgangsmaatregel betreffende het stamboomonderzoek. De wet is wat dat betreft in voege sedert 1 september 2020 (zie onderaan gele markering)

Afdeling 5. - Wijzigingen van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing Art. 28. In hoofdstuk 10 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, wordt een afdeling 6 ingevoegd, luidende : "Afdeling 6. Genealogische opzoekingen". Art. 29. In afdeling 6, ingevoegd bij artikel 28, wordt een artikel 116/2 ingevoegd, luidende : "Art. 116/2. Tot op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit voorzien in artikel 79 van het Burgerlijk Wetboek kan de ambtenaar van de burgerlijke stand afschriften van akten van de burgerlijke stand afleveren voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, op voorwaarde dat de verzoeker beschikt over de schriftelijke toestemming van alle personen waarop de akte betrekking heeft, voor zover deze nog in leven zijn. In geval deze personen overleden zijn, volstaat de toestemming van één van de nabestaanden.

De ambtenaar van de burgerlijke stand levert de afschriften af door middel van een kopie uit de papieren registers van de burgerlijke stand, en vermeldt hierop: "afgeleverd voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden"

Gebouw

Rondleiding gerechtsgebouw Ieper

Het is mogelijk om een begeleide rondleiding voor groepen aan te vragen.

Een geleid bezoek is enkel mogelijk op afspraak.

Gelieve contact op te nemen met rechter Fleur Vermeulen via e-mail : Fleur.Vermeulen@just.fgov.be

FAQ

In burgerlijk zaken gebeurt de uitspraak schriftelijk.

In strafzaken wordt meestal een gedeelte van het vonnis voorgelezen. 

Zowel in burgerlijke als in strafzaken wordt u (of uw raadsman) in toepassing van artikel 792 Ger. W. een afschrift van dit vonnis overgemaakt.

Als slachtoffer van een misdrijf kan u zich burgerlijke partij stellen op verschillende tijdstippen en op verschillende manieren.

Deze uitgebreide brochure gaat uitsluitend over de burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter.

Ja, dat kan. Er zijn wel een aantal voorbehouden plaatsen voor de advocaten, de partijen en de pers.

Er kunnen geen plaatsen gereserveerd worden.

In deze brochure wordt uitgelegd wat een geldboete u in feite kost.

Dit is afhankelijk van het soort zaak. In een burgerlijke zaak doet de rechter meestal uitspraak binnen één maand. Bij complexe zaken kan dit langer duren.

Bij strafzaken kan de uitspraak op het einde van de zitting gebeuren; in de andere gevallen wordt er meestal uitspraak gedaan binnen één maand. De rechter deelt de datum mee waarop de uitspraak gebeurt. Ook hier kan de uitspraak langer op zich laten wachten wanneer het om een complexe zaak gaat.

Zowel in burgerlijke als in strafzaken wordt u (of uw raadsman) in toepassing van artikel 792 Ger. W. een afschrift van dit vonnis overgemaakt.

Daarnaast kan u ook op de griffie inzage krijgen van het vonnis.

Zowel in burgerlijke zaken als in strafzaken kan u verzet, hoger beroep of een voorziening in cassatie instellen. Er zijn echter een aantal beperkingen en tevens dient u de in de wet voorziene termijn te respecteren. Indien het hoger beroep bijvoorbeeld niet tijdig is ingesteld, kan uw zaak niet in hoger beroep ten gronde behandeld worden.

U neemt best contact op met een bevoegd persoon, zoals een advocaat.​

Zowel in burgerlijke als in strafzaken wordt de uitspraak naar de advocaat verstuurd indien u een advocaat heeft, zo niet naar uzelf. De griffie streeft ernaar om de uitspraak binnen de 5 werkdagen over te maken, vanaf het moment dat de uitspraak op de griffie beschikbaar is.

Als u uw vordering tot schadevergoeding wil stellen moet u of uw advocaat aanwezig zijn.

Als u het niet nodig vindt om schadevergoeding te eisen dan hoeft u niet te komen. 

 

In de rechtbank van eerste aanleg mogen enkel de partijen zelf of hun advocaat voor hen verschijnen; een familielid mag niet vertegenwoordigen, ook niet met volmacht. Als de partij of de advocaat niet verschijnt, kan de zaak bij verstek behandeld worden. Eventueel kan u een schrijven ter attentie van de rechter overmaken om uitstel te vragen, maar de rechter is niet verplicht om daarmee rekening te houden.

Voor gratis eerstelijnsadvies kunt u terecht bij :

Informeer zeker ook bij je gemeente of er lokale, kosteloze juridische dienstverlening is.

Het is de griffie bij wet verboden om advies te geven. De griffie zal u dan ook steeds doorverwijzen naar bovenstaande instanties indien u (nog) geen dossier op de rechtbank heeft en u juridisch advies wenst.

Als u toegang tot een pc hebt, kan u dit elektronisch aanvragen via Just-on-web.

U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met de griffie. Hou zeker uw dossiernummer bij de hand.

Het is belangrijk om te weten dat een digitale neerlegging van stukken, conclusies, inleidende aktes (verzoekschriften) enkel via e-deposit kan. Voorlopig enkel in burgerlijke en familiezaken. Dossierstukken die via e-mail worden neergelegd, worden niet aanvaard, noch verwerkt. Vanuit de griffie wordt ten sterkste aangedrongen om het document slechts één keer neer te leggen. Dus niet digitaal én nogmaals per post.

Bij de meeste rechtscolleges is het mogelijk om op basis van het rolnummer (burgerlijke en familiezaken) of op basis van een datum of op basis van het zaaknummer (strafzaken) na te gaan hoever uw zaak staat (nieuwe zaak, in behandeling of uitspraak). Dit kan via de website.

De namen van partijen worden nooit vermeld om redenen van privacy.

U kan ook altijd contact opnemen met de griffie via de contactgegevens die vermeld worden op de website. Kies de juiste afdeling en vervolgens Contact > Griffies en diensten.

Ga naar https://dossier.just.fgov.be/cgi-dossier/dossier.pl?lg=nl. Voer rechtbank, datum en kamernummer in. Vervolgens krijgt u een lijst met rolnummers. Aan de hand van het ‘loepje’ ziet u een lijst met advocaten die op dezelfde zitting aanwezig zijn.

Hier vindt u de lijst met de vroegst mogelijke pleitdata in burgerlijke zaken. Deze lijst geldt enkel voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen en wordt vier keer per jaar bijgewerkt.

Ga naar https://dossier.just.fgov.be/cgi-dossier/dossier.pl?lg=nl.

Voer rechtbank, datum en kamernummer in.

Vervolgens krijgt u een lijst met alle dossiers.

Indien dat zo is, zal u opgeroepen worden per gerechtsbrief, (aangetekende) brief of dagvaarding om voor de rechtbank te verschijnen.

Dat is niet mogelijk.

U zal zich naar de correctionele griffie (rechtbank eerste aanleg) of de griffie van de politierechtbank moeten begeven, afhankelijk van waar u bent moeten verschijnen. Dit kan u ook op uw oproepingsbrief of in het vonnis terugvinden.

Sinds 2017 is enkel nog de notaris bevoegd indien u een nalatenschap wenst te verwerpen. Voor meer formulieren in verband met een nalatenschap, klik hier.

Gelieve u na de behandeling van uw dossier bij de griffier op de zitting of na de zitting op de griffie aan te bieden.

In de afdelingen Ieper en Veurne worden de dossiers met aangehouden en tolken eerst behandeld. Daarna volgens anciënniteit van de advocaten.

In de afdelingen Brugge en Kortrijk zijn er meer kabinetten en wordt een vaste volgorde per onderzoeksrechter met elk hun eigen dossiers gehanteerd.

Raadpleeg het nationaal register vertalers-tolken hier.

Raadpleeg het nationaal register gerechtsdeskundigen hier.

Vacatures

De stap zetten naar de magistratuur? Dat kan via de onderstaande link:

Openstaande vacatures binnen de magistratuur

Momenteel zijn er geen vacatures van griffier, assistent of medewerker bij onze rechtbank.

Wil u graag op de hoogte gehouden worden? Mail uw cv en motivatiebrief naar de hoofdgriffier wim.orbie@just.fgov.be 

Stuur uw cv en motivatiebrief via e-mail naar de hoofdgriffier Wim.Orbie@just.fgov.be

Van zodra er vacatures verschijnen, brengen wij u per e-mail op de hoogte.

Stages studenten

De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen aanvaardt in principe enkel aanvragen van studenten rechten uit de masterjaren, studenten rechtspraktijk van een hogeschool en aanvragen van de opleiding ‘onthaal en kantoor’. Dit met als doel om de stages op een kwaliteitsvolle wijze te kunnen invullen. De begeleiding vereist immers een grote inzet van de magistraten, griffiers en griffiemedewerkers.

Iedere aanvraag moet uitgaan van de universiteit of hogeschool. Indien de aanvraag rechtstreeks uitgaat van de student, dan moet een document, waarmee het akkoord of de ondersteuning door de universiteit of hogeschool wordt aangetoond, worden gevoegd.

De student moet zijn aanvraag motiveren. Er wordt geen gunstig gevolg gegeven aan niet of onvoldoende gemotiveerde aanvragen.

De aanvraag vermeldt concreet wat de opdracht voor de student inhoudt en wat van de rechtbank wordt verlangd, zodat een inschatting van de tijdsbesteding kan gebeuren.

Er wordt geen gunstig gevolg verleend aan vragen die hieraan niet voldoen.

Gelieve uw stageaanvragen steeds te richten naar het secretariaat van de voorzitter via wvl.rea.secretariaat.voorzitter@just.fgov.be

Stageaanvragen uitgaande van hogescholen mag u rechtstreeks aan de betrokken operationeel afdelingsgriffier richten. Alain.DeCloedt@just.fgov.be voor de afdelingen Brugge en Veurne, Wouter.Delbeke@just.fgov.be voor de afdelingen Kortrijk en Ieper. Gelieve het secretariaat van de voorzitter wvl.rea.secretariaat.voorzitter@just.fgov.be in cc te zetten.

Andere specifieke vragen dienen rechtstreeks gericht tot de Voorzitter Paul.Dauw@just.fgov.be én het kabinetssecretariaat wvl.rea.secretariaat.voorzitter@just.fgov.be.