01

Gemeenschappelijke informatie van de rechtbank van eerste aanleg Limburg.

Genealogische opzoekingen (stamboomonderzoek)

Artikel 79BW:

De Koning bepaalt, na het advies te hebben ingewonnen van de gegevensbeschermingsautoriteit, op welke wijze akten raadpleegbaar zijn voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.

Hierdoor is de familierechter niet langer bevoegd om de gevraagde toelating te verlenen.

De Koning heeft zich nog niet uitgesproken wie in de toekomst een toestemming moet verlenen.

 

 

 

 

lees meer lees minder
02

Sinds 01.02.2019 zijn de rolrechten gewijzigd. De rolrechten dienen niet meer op voorhand betaald te worden aan de griffie. De FOD Financiën vordert het rolrecht op na het eindvonnis. De rolrechten worden dus niet meer vereffend aan de griffie.

 

De bijdrage voor het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand moet wel nog op voorhand betaald worden aan de griffie. De bijdrage bedraagt 20,00 euro per eisende partij(en).

 

Gelieve ENKEL de bijdrage voor het fonds te vereffenen aan de griffie.

 

lees meer lees minder
03

In een concrete zaak of rechtspleging wordt niet per email gecommuniceerd met de griffie(r). Er zal alleszins in het kader van een hangende rechtspleging met dergelijke berichten geen rekening worden gehouden.

lees meer lees minder
04

Vanaf 01/12/2018 kan er gebruik gemaakt worden van e-Deposit (electronisch neerleggen documenten) in burgerlijke -en familiezaken op de rechtbank van eerste aanleg Limburg.U kan de flyer terugvinden via inlichtingen.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Buiten de normale uren of  tijdens de weekends zijn de afdelingsvoorzitters (verzoekschriften art. 584 derde lid Ger.W.) van de rechtbank in dringende gevallen bereikbaar via de hiernavolgende telefoonnummers :

Christine Coopmans, afdelingsvoorzitter Hasselt : 011/374.703

Elisabeth Raskin, afdelingsvoorzitter Tongeren : 012/399.926

Alle contactgegevens

Localisatie

Rechtbank eerste aanleg Limburg

Griffies

In een concrete zaak of rechtspleging wordt niet per e-mail gecommuniceerd met de griffie(r)!
  • 011 374 144
  • 011 374 485

Afdelingen

Rechtbank eerste aanleg Limburg - afdeling Hasselt
Rechtbank eerste aanleg Limburg
  • Parklaan 25/2
    3500 Hasselt
Rechtbank eerste aanleg Limburg - afdeling Tongeren
Rechtbank eerste aanleg Limburg
  • Piepelpoel 10
    3700 Tongeren

Rechtbank eerste aanleg Limburg

Voorstelling

Welkom

U bent nu op de website van de rechtbank van eerste aanleg (REA) Limburg.

De gerechtelijke hervorming herleidde het aantal gerechtelijke ar­ron­dis­se­men­ten op provinciaal niveau. De vroegere recht­ban­ken van eerste aan­leg Hasselt en Tongeren zijn sa­men­ge­voegd tot de rechtbank van eerste aan­leg Limburg, samengesteld uit de af­de­lingen Hasselt en Tongeren.

De voordien bestaande zittingsplaatsen wer­den be­hou­den. Zowel in Hasselt als Ton­geren worden burgerlijke zaken, fa­mi­liezaken, jeugd­be­scher­mings­za­ken en straf­zaken behandeld. De Hasseltse afdeling behandelt daar­en­bo­ven voor de provincie Limburg de ge­schil­len over belastingen.

Doel van deze website is u zoveel mogelijk func­tionele informatie te geven, maar be­perkt tot algemene inlichtingen, los van uw individueel dossier. Rechters, griffiers en medewerkers van een rechtbank mogen geen advies geven. Dit geldt ook tijdens uw persoonlijke con­tacten met een rechter, griffier of me­de­wer­ker.

Voor concrete informatie kan u terecht bij een advocaat: http://www.advocaat.be (link is external).

Gebouw

De zetel van de REA Limburg is gevestigd in het gerechtsgebouw te Hasselt, Park­laan 25/2.

https://goo.gl/maps/bWJHsfLzsAD2 (link is external)

De afd. Hasselt van de REA Limburg is gevestigd in het gerechtsgebouw te 3500 Hasselt, Parklaan 25/2, vlakbij het station.

https://goo.gl/maps/bWJHsfLzsAD2 (link is external)

 

De afd. Tongeren is gevestigd in het ge­rechts­gebouw te 3700 Tongeren, Pie­pel­poel 10, in het centrum van de stad.

 

https://goo.gl/maps/rAZRJJgeubR2

Inlichtingen
Custom 1

584 Ger. W.

Buiten de normale uren of  tijdens de weekends zijn de afdelingsvoorzitters (verzoekschriften art. 584 derde lid Ger.W.) of de voorzitter van de rechtbank in dringende gevallen bereikbaar via de hiernavolgende telefoonnummers :

Tony Heeren, voorzitter : 011/374145

Christine Coopmans, afdelingsvoorzitter Hasselt : 011/374132

Nicolas Jadoul, afdelingsvoorzitter Tongeren : 012/399926

Griffies

Griffies

In een concrete zaak of rechtspleging wordt niet per e-mail gecommuniceerd met de griffie(r)!
  • 011 374 144
  • 011 374 485

Nieuws

Test

Sitemap