01

Sinds 01.02.2019 zijn de rolrechten gewijzigd. De rolrechten dienen niet meer op voorhand betaald te worden aan de griffie. De FOD Financiën vordert het rolrecht op na het eindvonnis. De rolrechten worden dus niet meer vereffend aan de griffie.

 

De bijdrage voor het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand moet wel nog op voorhand betaald worden aan de griffie. De bijdrage bedraagt 20,00 euro.

 

Gelieve ENKEL de bijdrage voor het fonds te vereffenen aan de griffie.

 

lees meer lees minder
02

In een concrete zaak of rechtspleging wordt niet per email gecommuniceerd met de griffie(r). Er zal alleszins in het kader van een hangende rechtspleging met dergelijke berichten geen rekening worden gehouden.

Sinds 01/12/2018 kan er gebruik gemaakt worden van e-Deposit (electronisch neerleggen documenten) in burgerlijke -en familiezaken op de rechtbank van eerste aanleg Limburg.U kan de flyer terugvinden via inlichtingen.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Buiten de normale uren of  tijdens de weekends zijn de afdelingsvoorzitters (verzoekschriften art. 584 derde lid Ger.W.) van de rechtbank in dringende gevallen bereikbaar via de hiernavolgende telefoonnummers :

Christine Coopmans, afdelingsvoorzitter Hasselt : 011/374.703

Elisabeth Raskin, afdelingsvoorzitter Tongeren : 012/399.926

Alle contactgegevens

Localisatie

Rechtbank eerste aanleg Limburg

Griffies

In een concrete zaak of rechtspleging wordt niet per e-mail gecommuniceerd met de griffie(r)!
 • 011 374 144
 • 011 374 485

Afdelingen

Rechtbank eerste aanleg Limburg - afdeling Hasselt
Rechtbank eerste aanleg Limburg
 • Parklaan 25/2
  3500 Hasselt
Rechtbank eerste aanleg Limburg - afdeling Tongeren
Rechtbank eerste aanleg Limburg
 • Piepelpoel 10
  3700 Tongeren

Rechtbank eerste aanleg Limburg

Voorstelling

Welkom

U bent nu op de website van de rechtbank van eerste aanleg (REA) Limburg.

De gerechtelijke hervorming herleidde het aantal gerechtelijke ar­ron­dis­se­men­ten op provinciaal niveau. De vroegere recht­ban­ken van eerste aan­leg Hasselt en Tongeren zijn sa­men­ge­voegd tot de rechtbank van eerste aan­leg Limburg, samengesteld uit de af­de­lingen Hasselt en Tongeren.

De voordien bestaande zittingsplaatsen wer­den be­hou­den. Zowel in Hasselt als Ton­geren worden burgerlijke zaken, fa­mi­liezaken, jeugd­be­scher­mings­za­ken en straf­zaken behandeld. De Hasseltse afdeling behandelt daar­en­bo­ven voor de provincie Limburg de ge­schil­len over belastingen.

Doel van deze website is u zoveel mogelijk func­tionele informatie te geven, maar be­perkt tot algemene inlichtingen, los van uw individueel dossier. Rechters, griffiers en medewerkers van een rechtbank mogen geen advies geven. Dit geldt ook tijdens uw persoonlijke con­tacten met een rechter, griffier of me­de­wer­ker.

Voor concrete informatie kan u terecht bij een advocaat: http://www.advocaat.be (link is external).

Gebouw

De zetel van de REA Limburg is gevestigd in het gerechtsgebouw te Hasselt, Park­laan 25/2.

https://goo.gl/maps/bWJHsfLzsAD2 (link is external)

De afd. Hasselt van de REA Limburg is gevestigd in het gerechtsgebouw te 3500 Hasselt, Parklaan 25/2, vlakbij het station.

https://goo.gl/maps/bWJHsfLzsAD2 (link is external)

 

De afd. Tongeren is gevestigd in het ge­rechts­gebouw te 3700 Tongeren, Pie­pel­poel 10, in het centrum van de stad.

 

https://goo.gl/maps/rAZRJJgeubR2

Inlichtingen

Coronamaatregelen

UPDATE 02.11.2020

IN HET GERECHTSGEBOUW MOET U EEN MONDMASKER DRAGEN

DE ZITTINGEN

1. Op volgende zittingen worden de zaken op VAST UUR opgeroepen;

 • alle zittingen van de correctionele rechtbank
 • alle zittingen van de burgerlijke rechtbank
 • de zittingen van de pleitkamers van de familierechtbank
 • de zittingen van de Raadkamer in strafzaken
 • de zittingen van de jeugdrechtbank voor als Misdrijf Omschreven Feiten (3de dinsdag van de maand in Hasselt en 2de dinsdag van de maand in Tongeren)

De advocaten nemen kennis van dat vast uur, vanaf 48 uur vóór de zitting, op het privaat luik van de website van de OVB https://www.advocaat.be/ of het privaat luik van de website van de Balie Limburg https://www.balielimburg.be/. Advocaten van Avocats.be en buitenlandse advocaten worden door de griffie verwittigd. Kom a.u.b. op het aangegeven uur.

De rechtszoekende die een advocaat heeft, wendt zich tot zijn advocaat om het vast uur te vernemen.

Voor de rechtszoekende die geen advocaat heeft wordt het uur behouden dat in de oproeping of dagvaarding vermeld staat.

Het horen van de minderjarigen door de familierechters gaat door.

2.  Op volgende zittingen worden de zaken in 6 BLOKKEN per halfuur opgeroepen;

A. de zittingen van de jeugdrechtbank voor Verontrustende Opvoedingssituaties (VOS)

zijnde elke maandag te Tongeren, elke donderdag te Hasselt en de 1ste dinsdag van de maand te Hasselt.

Het uur van uw blok staat in de oproepingsbrief van de griffie/dagvaarding van de gerechtsdeurwaarder vermeld. Indien u aanwezig wenst te zijn kom dan op het aanvangsuur van uw blok zoals vermeld in de oproepingsbrief/dagvaarding.

B. de zittingen van de inleidingskamers van de familierechtbank, nl.;

de 6I kamer in Hasselt die op donderdag zetelt

de 15de kamer in Tongeren die op dinsdag zetelt

 

Vanaf 09.11.2020 zullen de trajectbemiddelaars https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_limburg/files/inleiding_familierechtzaken_0.pdf.

tijdelijk niet meer aanwezig zijn tijdens de zittingen van deze inleidingskamers (do in Ha en di in To). Partijen moeten niet meer in persoon verschijnen.

 

Verloop van de zittingen van de inleidingskamers 6I (Hasselt) en 15 (Tongeren);

a. Partijen kunnen schriftelijk of op de zitting vragen dat akkoorden over maatregelen (art. 1253 ter/4 § 2 Ger. W., bv de afzonderlijke verblijfplaatsen van de partners, de verblijfsregeling voor de kinderen…) worden gehomologeerd. Partijen kunnen ook schriftelijk akkoord gaan met de aanstelling van een bemiddelaar.

Bij gebrek aan akkoorden zal de rechtbank blijvend alternatieve vormen van geschillenbeslechting promoten.

Maatregelen waarover geen akkoord bestaat worden door de inleidingskamer verwezen naar een maatregelenkamer op vaste datum, waarvan partijen kennis krijgen (tenzij partijen allen rolverzending vragen). Ook als een partij niet verschijnt wordt de zaak op vaste datum gesteld op een maatregelenkamer. De niet verschenen partij krijgt een oproeping conform art. 1253ter/2 Ger. W. Voor de partijen die verschijnen wordt een oproepingsbrief art. 754 Ger. W. verzonden. De minderjarigen en de ouders worden schriftelijke verwittigd van de datum waarop de minderjarige die er om gevraagd heeft, door de rechter zal gehoord worden.

b. In de overige dossiers/vorderingen (echtscheidingsvordering, vorderingen art. 815 B.W., afstammingsgeschillen...) kunnen partijen zich via e-deposit akkoord verklaren met ‘schriftelijke behandeling’ (d.i. in beraad name zonder pleidooi) MITS de zaak in aanmerking komt voor korte debatten EN de advocaten/partijen hun standpunten kort maar duidelijk verwoorden in hun schrijven (al of niet akkoord met de echtscheiding, voorkeur van notaris, akkoord met openbare verkoop, aanstelling DNA deskundige…).

Een brief die er zich toe beperkt te melden dat de zaak in beraad mag genomen worden volstaat dus niet.

a.en b. : kom op het tijdstip vermeld in de oproepingsbrief van de griffie/dagvaarding.

De GRIFFIES :

De griffies zijn fysiek toegankelijk zonder voorafgaande afspraak. De regels van social distancing moeten worden nageleefd zodat u mogelijks gevraagd zal worden om op de gang te wachten. Voor de deur van elke griffie is er een postbakje waar correspondentie in kan worden gelegd.

Ingevolge quarantaines werkt de griffie van de BURGERLIJKE RECHTBANK en van de FAMILIERECHTBANK te Hasselt TOT EN MET VRIJDAG 06.11.2020 evenwel met gesloten deuren. U kunt de griffie telefonisch contacteren op de nummers  011/ 374.154 of 011/374 148 van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Telefonische gegevens zijn per afdeling in onderstaande weblinks terug te vinden.

Afdeling Hasselt:

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-limburg…

Afdeling Tongeren:

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-limburg…

Per email zijn de correctionele griffies, de griffies van de raadkamer en de onderzoekskabinetten bereikbaar op

griffie.correctioneel.rea.hasselt@just.fgov.be 

griffie.correctioneel.rea.tongeren@just.fgov.be

De griffie van de jeugdrechtbank is bereikbaar op griffie.jeugd.rea.hasselt@just.fgov.be resp. jeugdrbtongeren@just.fgov.be

In burgerlijke en familiezaken wordt er niet gemaild maar gecommuniceerd met e-deposit https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login, dat gratis is.

De STAVINGSSTUKKEN

Aan de partijen en advocaten wordt uitdrukkelijk verzocht om hun stavingsstukken (bundel met overtuigingsstukken) op papier te laten geworden, hetzij per post, hetzij door de bakjes aan de griffies te gebruiken, hetzij op de zitting zelf.

VERZOEKSCHRIFTEN

In burgerlijke en familiezaken kunnen verzoekschriften via e-deposit worden neergelegd https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login

Leg uw verzoekschrift neer als "brief" in het speciaal daarvoor gecreëerde e-deposit rolnummer :

Kies eerst de juiste afdeling (Hasselt of Tongeren), vervolgens

voor Burgerlijke zaken: 1970/A/70                        voor Familiezaken: 1970/B/70

Betalende akten worden enkel aanvaard samen met het bewijs van de voorafgaande betaling van de rechten (bv. de 20 € t.b.h. het begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand). Betaling kan gebeuren op volgende rekeningnummers;

BE78 67 92 0086 65 86 voor Hasselt / BE62 67 92 0086 40 61 voor Tongeren

De nieuwe zaak zal vervolgens op de griffie worden ingeschreven en wanneer het rolnummer wordt gecreëerd, zal het verzoekschrift worden verplaatst naar het gecreëerde dossier. Bij de interne verplaatsing van het stuk krijgt u als neerlegger een e-mail met de melding dat het stuk werd verplaatst naar een ander dossier met opgave van dit andere rolnummer.

Custom 1

584 Ger. W.

Buiten de normale uren of  tijdens de weekends zijn de afdelingsvoorzitters (verzoekschriften art. 584 derde lid Ger.W.) van de rechtbank in dringende gevallen bereikbaar via de hiernavolgende telefoonnummers :

Christine Coopmans, afdelingsvoorzitter Hasselt : 011/374703

Elisabeth Raskin, afdelingsvoorzitter Tongeren : 012/399926

Griffies

Griffies

In een concrete zaak of rechtspleging wordt niet per e-mail gecommuniceerd met de griffie(r)!
 • 011 374 144
 • 011 374 485

Sitemap