Ambitie om Vrederechter te worden? Vacante betrekking in het kanton Aalst 1!

21/02/2024

Op 19 februari 2024 verscheen in het Belgisch Staatsblad voor de vredegerechten Oost-Vlaanderen een vacature van vrederechter. Hebt u ambitie om dit ambt uit te oefenen en wilt u deel uitmaken van een gedreven en dynamisch team? Aarzel dan niet en stel u kandidaat.

 

Publicatie : 2024-02-19 - Numac : 2024000872:

 

“Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek) of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) in de magistratuur dient op straffe van verval, vergezeld te zijn van :

a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring;

b) een curriculum vitae overeenkomstig een door de Minister van Justitie, op voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie, bepaald standaardformulier (zie Belgisch Staatsblad van 19 maart 2020 en zie ook https://justitie.belgium.be/nl/een_job_bij_justitie/vacatures/formulier…).

Bovendien worden de kandidaten uitgenodigd om een afschrift van hun rekwest over te maken aan de korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege waar de benoeming moet geschieden, behalve voor de benoeming tot raadsheer of plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep of raadsheer in het arbeidshof waarvoor een afschrift van het rekwest moet worden overgemaakt aan de voorzitter van de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet gebeuren.

* eerste kanton Aalst : 1

Elke kandidaatstelling voor een benoeming in de rechterlijke orde of voor een aanwijzing als korpschef moet, op straffe van verval, worden gericht aan de dienst HR Magistratuur - notarissen - gerechtsdeurwaarders, langs elektronische weg (e-mail: vacatures.roj1@just.fgov.be), binnen een termijn van twintig dagen vanaf de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (art. 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaten worden uitgenodigd om duidelijk te vermelden voor welke vacante plaats zij postuleren, door in de onderwerpregel de datum van publicatie, de graad en de jurisdictie waarvoor zij postuleren te vermelden (voorbeeld "BS 13/06/2016 raadsheer Hof van Cassatie"). De kandidaten worden gevraagd om elk stavingsstuk aan deze mail toe te voegen als een onderscheiden bijlage.

Indien zij voor meerdere verschillende vacante plaatsen postuleren, dienen zij voor elke kandidatuurstelling een afzonderlijke e-mail te sturen. De kandidaten krijgen per kerende een elektronische ontvangstmelding.”

Hebt u vragen? Aarzel niet en neem contact met ons op:

Mvg

Het HR-team