Welkom

Welkom bij de ondernemingsrechtbank Leuven.

De ondernemingsrechtbank Leuven is een gespecialiseerde rechtbank, die onder meer kennis neemt van geschillen tussen ondernemingen, van geschillen met betrekking tot verenigingen met rechtspersoonlijkheid, stichtingen of vennootschappen, van geschillen tussen vennoten, alsook van vorderingen en geschillen die ontstaan uit insolventieprocedures.  Het rechtspersonenregister maakt tevens deel uit van de rechtbank.

De rechtbank telt 4 beroepsrechters, waaronder één korpschef, mevr. K. Keulen.

Er zijn 4 plaatsvervangende rechters.

De rechtbank telt 37 rechters in ondernemingszaken.  De rechters in ondernemingszaken zijn lekenrechters die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven.  Zij hebben in 2022 de heer J. Heynen als voorzitter in ondernemingszaken (VIO) verkozen, voor een termijn van 3 jaar.

De rechtbank telt 5 griffiers, waaronder één hoofdgriffier, mevr. L. Vangronsveld.  Daarnaast zijn er 13 statutaire medewerkers en enkele contractuele medewerkers.

Missie, visie en waarden

De missie, visie en waarden van de ondernemingsrechtbank Leuven worden hierna toegelicht.

Missie

De ondernemingsrechtbank Leuven maakt deel uit van de rechterlijke macht in België.

Zij is een gespecialiseerde feitenrechter in eerste aanleg, die op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze geschillen in ondernemingszaken beslecht.  Zij streeft een duidelijke rechtspraak na in het belang van de rechtzoekende.

Zij heeft tevens bevoegdheden op het vlak van het ondernemings- en vennootschapsrecht die een niet-rechtsprekend karakter hebben.  Zij vult deze op stipte wijze in.

De medewerkers en magistraten zijn goed opgeleid, onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel.

De ondernemingsrechtbank zorgt voor rechtszekerheid en is een belangrijke schakel in de economische maatschappij.

Haar activiteiten zijn een vorm van dienstverlening aan de maatschappij.  Zij streeft naar een goed beheer van haar middelen en legt verantwoording af voor haar handelen.

Zij communiceert op heldere wijze over haar activiteiten.

De ondernemingsrechtbank bewerkstelligt het welbevinden van de medewerkers en magistraten die binnen haar organisatie zijn tewerkgesteld.  Zij wil een moderne, gestructureerde, positieve werkplek zijn.

Visie en waarden

- Professionele organisatie

De ondernemingsrechtbank wil een professionele dienstverlener zijn voor de rechtzoekenden (vnl. ondernemers), zowel wat haar rechtsprekende taken als haar niet-rechtsprekende taken betreft.

Zij streeft er voortdurend naar kwalitatief werk af te leveren.

- Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit

De magistraten dienen onafhankelijk, onpartijdig en integer te zijn.

Van de medewerkers van de rechtbank wordt verwacht dat ze integer zijn.

- Maatschappelijk bewustzijn

De ondernemingsrechtbank wil een bijdrage leveren aan een gezond economisch weefsel en waakt erover hierbij voeling te houden met de maatschappij.  Zij is zich bewust van de maatschappelijke realiteit en complexiteit.

- Positieve werkomgeving

De ondernemingsrechtbank wil een aangename, positieve werkomgeving vormen voor al haar medewerkers.  Aan alle medewerkers wordt gevraagd hieraan bij te dragen.

Fotogalerij

De ondernemingsrechtbank maakt gebruik van zittingszalen die zij deelt met de rechtbank van eerste aanleg en de arbeidsrechtbank.  Deze zittingszalen bevinden zich in het gerechtsgebouw, Ferdinand Smoldersplein 5, 3000 Leuven. 

De griffie der rollen, de griffie insolventie en de dienst rechtspersonen bevinden zich in het zgn. bijgebouw bij het gerechtsgebouw, Vaartstraat 5, 3000 Leuven, op de eerste verdieping. 

Historische informatie over het gerechtsgebouw vindt u op wikipedia

Werken bij de ondernemingsrechtbank

De ondernemingsrechtbank Leuven werft op regelmatige basis personeel aan om het team te vervoegen.

De bekendmaking van de openstaande betrekkingen verloopt als volgt:

1. Openstaande vacatures voor de functie van magistraat worden steeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  Voor meer informatie over een loopbaan in de magistratuur: www.hrj.be/nl/loopbaan-magistratuur

2. Voor andere functies wordt een opsplitsing gemaakt naargelang het een statutaire dan wel een contractuele vacature betreft:

statutaire vacatures worden eveneens via het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.  De selecties voor deze vacatures worden georganiseerd door werkenvoor.be.  Alle informatie over het verloop van hun selectieprocedures kan je vinden op: https://werkenvoor.be/nl

contractuele vacatures vind je terug op de websites van de VDAB, dan wel Actiris (Brussel).  De selecties voor deze vacatures worden door de ondernemingsrechtbank zelf georganiseerd en uitgevoerd.

De openstaande vacatures worden ook op deze webpagina gepubliceerd.  Voor een volledig en up-to-date overzicht raden we je echter aan om de websites van Selor, VDAB en Actiris in de gaten te houden.