01

Bij het betreden van het gebouw dient men zich aan te melden bij de veiligheidsdiensten. In het gebouw is er camerabewaking.

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Hof van Beroep Antwerpen

Griffies

 • 03 247 97 41
 • 03 247 97 35
 • 03 247 97 86
 • 03 247 97 23
 • 03 247 97 83
 • 03 247 97 39
 • 03 247 97 81

Hof van Beroep Antwerpen

Voorstelling

Welkom

Het Hof van beroep te Antwerpen werd opgericht in 1975. Tot voordien bestonden enkel de Hoven van beroep van Brussel,Gent en Luik.De rechtsmacht over de provincie Antwerpen was destijds toebedeeld aan het Hof van beroep te Brussel terwijl de rechtsmacht over de provincie Limburg was toevertrouwd aan het Hof van beroep te Luik.Het rechtsgebied van het Hof van beroep te Antwerpen bestrijkt de twee provincies Antwerpen en Limburg.

Het Hof van beroep is het rechtscollege dat kennis neemt van de hogere beroepen tegen de uitspraken van de rechtbanken van eerste aanleg en rechtbanken van koophandel van de provincie Antwerpen en Limburg. Het is bijgevolg niet mogelijk om rechtstreeks een zaak in te leiden bij het Hof van beroep.

Het Hof behandelt zowel burgerlijke-handels-en fiskale geschillen als strafzaken.

Er zijn in het hof van beroep kamers voor burgerlijke-, handels- en fiscale zaken, kamers voor correctionele zaken,een kamer van inbeschuldigingstelling en een familie- en jeugdkamer.

Er is tevens een bureau voor rechtsbijstand dat beslist over de aanvragen tot kosteloze rechtspleging.

De kamer van inbeschuldigingstelling is een afdeling van het hof van beroep waar de beroepen in het kader van de wet op de voorlopige hechtenis en de betwistingen in de lopende gerechtelijke onderzoeken behandeld worden. Deze kamer beslist tevens in hoger beroep of de verdachte al dan niet voor de strafrechter moet verschijnen en verwijst de verdachte naar het hof van assisen.

Er betaat een hof van assisen per provincie. Het gaat evenwel niet om een permanente rechtsmacht. Het hof van assisen wordt gevormd wanneer een zaak werd aanhangig gemaakt via een verwijzing door de kamer van inbeschuldigingstelling. De voorzitter van het hof van assisen die lid is van het hof van beroep, evenals de assessoren, die rechter zijn in een rechtbank van eerste aanleg, worden aangewezen door de Eerste Voorzitter.

Organisatie

Dienstregeling

Inleidingen

De burgerlijke zaken worden ingeleid overeenkomstig de in artikel 2 van de beschikking van 14 juni 2019, houdende de dienstregeling, vermelde bevoegdheidsverdeling op navolgende dagen en uren :

Kamer B1 E1 – zaal I maandag 9.00 uur
Kamer B2 E1 – zaal I dinsdag 9.00 uur
Kamer B3 E1– zaal E maandag 14.00 uur
Kamer B4 E1 – zaal F maandag 9.00 uur tot 9.15 uur
Kamer B5 E1 – zaal F donderdag 14.00 uur tot 14.15 uur
Kamer B6 E1 – zaal B dinsdag 14.00 uur tot 14.15 uur
Kamer B7 M– zaal A maandag 9.00 uur tot 9.15 uur
Kamer B8 E1 – zaal F woensdag 9.00 uur
Kamer B9 E – zaal N dinsdag 9.00 uur
Kamer F1 E1 – zaal E dinsdag even weken 14.00 uur
Kamer F2 E – zaal M maandag 9.00 uur
Kamer F3 E – zaal M dinsdag
 • tussen 9.00 uur en 12.30 uur op datum en uur aan te duiden door de griffie
 • indien de noodwendigheden van de dienst dit  vereisen, tevens tussen 14.00 uur en 16.00 uur, op datum en uur aan te duiden door de griffie

 

De voorzitter van de kamer kan per individuele zaak, wanneer na een prima facie onderzoek al dan niet op grond van de uitleg verschaft door de partijen of hun raadslieden ter gelegenheid van de inleidingszitting blijkt dat de complexiteit, het belang van de zaak of  andere bijzondere, objectieve omstandigheden daartoe aanleiding geven, ambtshalve oordelen dat deze zaak aan de meervoudige kamer dient te worden toegewezen.
 
De overige zaken zullen worden toegewezen aan één van de overeenstemmende enkelvoudige kamers.

De voorzitter zal dan onmiddellijk de conclusietermijnen en de rechtsdag kunnen bepalen, zowel voor de zaken toegewezen aan de collegiale als aan de enkelvoudige kamer.

De voorzitter van kamer B9 E, voor welke kamer de bouwzaken worden ingeleid, kan in die bouwzaken conclusietermijnen bepalen en een rechtsdag toewijzen rechtstreeks op de collegiale of enkelvoudige kamers B2, B3 en B7.

De eerste voorzitter kan een zaak nadien nog, ambtshalve of op voorstel van de kamer, toewijzen aan een meervoudige of enkelvoudige kamer en dit tot op het ogenblik van sluiting van de debatten. 

Griffiediensten

De griffie van het Hof van beroep is een voor het publiek toegankelijke openbare en administratieve dienst in het kader van de bij deze rechtsmacht gevoerde procedures. Deze is ingedeeld in twee secties:

 • op de 2e verdieping bevindt zich de correctionele sectie (correctionele zaken, zaken inzake sociaal strafrecht, zaken inzake voorrecht van rechtsmacht, zaken m.b.t. de Kamer van Inbeschuldigingstelling, jeugdzaken).
 • op de 4e verdieping bevindt zich de burgerlijke sectie (burgerlijke- en handelszaken, fiscale zaken, jeugdzaken, kieszaken, rechtsbijstand).

Op de griffie kan men in de door de wet bepaalde gevallen hoger beroep en cassatieberoep instellen, kunnen de partijen hun rechtsplegingsdossier inkijken, kunnen zij inlichtingen vragen m.b.t. de stand van de procedure en rechtsdag vragen, kan men afschriften van de gewezen arresten en de stukken van het dossier bestellen, worden de griffierechten geïnd en de opgeroepen tolken en getuigen betaald. In welbepaalde gevallen kunnen derden eveneens afschrift bekomen van de gewezen uitspraken.

De leden van de griffie mogen echter geen consult geven. Louter formele informatie en toelichting worden evenwel op eenvoudig verzoek aan partijen en andere rechtzoekenden wel verstrekt.

De zittingsgriffier verleent bijstand aan de rechter (hij bereidt de taken van de rechter voor, is aanwezig op de terechtzitting en notuleert het verloop van de rechtszaken en uitspraken). Hij geeft akte van de verschillende formaliteiten waarvan de vervulling moet worden vastgesteld, verleent er authenticiteit aan, stelt de dossiers van de rechtspleging op en ziet in het kader van zijn bevoegdheid toe op de naleving van de reglementering ter zake.

Videoconferentie

 Akkoordformulier

U bent rechtzoekende of advocaat en u komt uit het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen? U verliest minder tijd wanneer u uw rechtzaak in hoger beroep te Hasselt zou kunnen laten doorgaan? U volgt de zaak in een zittingzaal van het gerechtsgebouw te Hasselt, terwijl terzelfdertijd de magistraten in het gerechtsgebouw van het hof van beroep te Antwerpen zetelen.

VIDEOCONFERENTIE
De formele zitting vindt plaats in het Hof van beroep te Antwerpen. De partijen hebben de mogelijkheid tot een audiovisueel debat terwijl zij zich fysiek in de daartoe bestemde zaal 02.127 (2e verdieping) in het gerechtsgebouw te Hasselt, Parklaan 25 bevinden. Het videoconferentiesysteem biedt de rechtzoekende en zijn advocaat een onmiddellijke, volledige, ongestoorde beeld- en geluidsweergave van de zitting van het hof van beroep te Antwerpen. Ook de magistraten van het hof horen en zien ‘in real time’ de partijen aan de andere zijde van de videoverbinding.
Voor wat de advocaten betreft zijn er twee scenario’s:

 1. alle advocaten pleiten in de zittingszaal te Hasselt;
 2. één of meerdere advocaten pleiten in de zittingszaal te Hasselt, terwijl de andere advocaten pleiten in de zittingszaal van het hof van beroep te Antwerpen.

WAAROM
Het hof van beroep Antwerpen wenst deze mogelijkheid aan te bieden om tegemoet te komen aan de mobiliteitsproblemen van rechtzoekenden en advocaten uit Limburg. Dit beantwoordt ook aan een verordening (EG nr. 1206/2001) en aan een aanbeveling van de CEPEJ (Commission eu-ropéenne pour l’efficacité de la justice). Een efficiënte organisatie van de rechtspraak is een belangrijke doelstelling van de Gerechtelijke organisatie.

MEER WETEN
Op welke zaken is dit van toepassing?

 • burgerlijke- , handels- en fiscale zaken
 • zaken betreffende hogere beroepen tegen vonnissen van de rechtbanken van eerste aanleg Limburg en de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren 
 • zaken waarin alle partijen vertegenwoordigd/bijgestaan worden door een advocaat en alle advocaten het akkoordformulier hebben ondertekend.

Hoe kan ik opteren voor de videoconferentie en op welk tijdstip?

Door gebruik te maken van het akkoordformulier dat u op onze website kan downloaden of dat u rechtstreeks zal ontvangen in de nieuw in te leiden zaken. Dit formulier dient u ons bij voorkeur tegen de instaatstelling te bezorgen, hetzij door neerlegging ter griffie/zitting, hetzij door toezending per brief of fax. Wanneer u nadien een verzoek indient kan dit mogelijk een wijziging van de pleitdatum met zich meebrengen.

In welke gevallen wordt videoconferentie uitgesloten? 

 • de strafzaken 
 • de jeugdzaken
 • de familiezaken (behalve vereffeningen en verdelingen) 
 • zaken waarin de persoonlijke verschijning van partijen wordt bevolen 
 • getuigenverhoor
 • zaken waar niet alle advocaten het akkoordformulier hebben ondertekend 
 • zaken waarin één of meer partijen niet vertegenwoordigd zijn door een advocaat

Persprotocol

Griffies

Griffies

 • 03 247 97 41
 • 03 247 97 35
 • 03 247 97 86
 • 03 247 97 23
 • 03 247 97 83
 • 03 247 97 39
 • 03 247 97 81

Nieuws

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Bestelformulier in burgerlijke zaken
Gemeenschappelijk verzoek tot toepassing van art. 747 Ger. W.
Videoconferentie akkoordformulier
Document PDF Word Excel Info
Bestelformulier kopies in strafzaken
Grievenformulier hoger beroep
Grievenformulier hoger beroep toelichting

Sitemap