Welkom

De Arbeidsrechtbank Antwerpen is, na de hertekening van het gerechtelijk landschap, één van de acht arbeidsrechtbanken in België.

Het rechtsgebied van de Arbeidsrechtbank Antwerpen strekt zich uit over de provincies Antwerpen en Limburg.

De Arbeidsrechtbank Antwerpen heeft vijf afdelingen namelijk Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout.

De kernopdracht van de arbeidsrechtbank bestaat in het beslechten van geschillen inzake arbeidsrecht, sociale zekerheid, sociale bijstand en collectieve schuldenregeling.

De rechtbank is niet bevoegd voor strafzaken. Die horen thuis voor de politie- of correctionele rechtbank.

De arbeidsrechtbank bestaat uit kamers waarin naast de voorzitter – die een beroepsmagistraat is – ook niet-professionele magistraten zetelen.

Deze laatste zijn benoemd door de Koning op voorstel van sociale organisaties van werkgevers, zelfstandigen en werknemers om de beroepsrechter te helpen bij het beoordelen van de zaak. Zij worden 'rechters in sociale zaken' of 'sociale rechters' genoemd.

Elke arbeidsrechtbank heeft een eigen 'openbaar ministerie', het arbeidsauditoraat, onder leiding van de arbeidsauditeur. Het arbeidsauditoraat vervolgt inbreuken op de sociale wetgeving en geeft advies in burgerlijke zaken.

De tegen de vonnissen van de Arbeidsrechtbank Antwerpen ingestelde beroepen worden behandeld door het Arbeidshof Antwerpen.

Het Arbeidshof Antwerpen heeft twee afdelingen, één in Antwerpen, waar de hogere beroepen worden behandeld tegen vonnissen uitgesproken door de afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout van de Arbeidsrechtbank Antwerpen en één in Hasselt, waar de hogere beroepen worden behandeld tegen vonnissen uitgesproken door de afdelingen Hasselt en Tongeren.

Beleid

Missie en Visie

De kernopdracht van de Arbeidsrechtbank Antwerpen bestaat erin alle geschillen die aan haar rechtsmacht zijn toegewezen op een kwalitatieve en efficiënte wijze te beslechten.

Een kwaliteitsvolle, snelle, toegankelijke en moderne justitie is de terechte verwachting van de samenleving in het algemeen en de rechtzoekende in het bijzonder.

Bij de vervulling van haar kerntaak laat de rechtbank zich leiden door de kernwaarden.

Kernwaarden bepalen immers vanuit welke overtuiging en waarden de organisatie haar taak wil waarmaken.

Onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit, terughoudendheid en discretie, ijver, respect en luistervaardigheid, gelijke behandeling en bekwaamheid zijn de kernwaarden die terug te vinden zijn in de “Gids voor de magistraten” uitgebracht onder de verantwoordelijkheid van de Hoge Raad voor Justitie.

Deze kernwaarden geven richting en bieden steun aan de magistraten en zijn zonder meer waarden waarvoor de magistratuur in het algemeen en de arbeidsrechtbank Antwerpen in het bijzonder garant moet staan.

Een beter bestuur en grotere efficiënte, kwaliteitsvollere en snellere rechtspraak en een betere dienstverlening is de ambitie.

Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat ook magistraten en alle andere medewerkers te beschouwen zijn als stakeholders en dat ook hun welzijn een voortdurend aandachtspunt moet zijn.

Het beeld dat voor ogen staat is één grote Arbeidsrechtbank Antwerpen die, als eerstelijnsrechter in de haar toegewezen materies, op hoogstaande wijze geschillen oplost.

Een flexibele, efficiënte en transparante arbeidsrechtbank die openstaat voor verandering en inspeelt op de behoeften van de maatschappij.

Die bijzondere aandacht heeft voor haar doelpubliek en haar specifieke samenstelling.

Een arbeidsrechtbank die herkenbaar is door haar klantvriendelijke aanpak en door de gedrevenheid van haar medewerkers.

Waar respect, betrokkenheid, collegialiteit, professionaliteit en open en eerlijke communicatie geen loze woorden zijn maar dagdagelijkse aandachtspunten.

In het beleidsplan van de Arbeidsrechtbank Antwerpen wordt de nadruk gelegd op vijf strategische thema’s: beter bestuur, grotere efficiëntie, wegwerken achterstand en sneller rechtspreken, kwaliteitsvolle dienstverlening en voldoende nabijheid tot de burger.