Belangrijke info

1. Algemeen

Als u naar het gerechtsgebouw moet komen, dient u de algemene veiligheidsregels in acht te nemen (respect voor de veiligheidsafstand, regelmatig handen wassen).

Er kan u in de zittingszaal van het gerechtsgebouw gevraagd worden om een mondmasker te dragen.

De voorzitter van de kamer beslist daarover.

Breng dus steeds een mondmasker mee.

2. De zittingen

De zaken worden in tijdsblokken opgeroepen. Iedereen dient op het aangeduide uur naar de rechtbank te komen.

Alle aanwezigen dienen de geldende veiligheidsvoorschriften stipt op te volgen tijdens de zitting.

Procedurele kwesties (conclusietermijnen, doorhaling, uitstel, verzending naar de rol enz.) dienen zoveel als mogelijk voor de zitting te worden geregeld. De regelingen dienen voor de zitting via e-Deposit aan de rechtbank te worden meegedeeld. 

Partijen kunnen, op voorwaarde dat zij allemaal akkoord gaan, gezamenlijk verzoeken dat hun zaak zonder pleidooien in beraad wordt genomen op de zitting waarop ze werd vastgesteld. Een verzoek hiertoe wordt via e-Deposit bezorgd.

3. Neerlegging conclusies en stukken

Conclusies en stukken worden via e-Deposit voor de zitting neergelegd. Het neerleggen via e-Deposit is gratis. (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login)

Originele stukken worden meegebracht naar de zitting en op verzoek van de magistraat neergelegd. 

4. Digitaal inleiden van zaken

Verzoekschriften om een zaak in te leiden kunnen neergelegd worden via e-Deposit met gebruik van het rolnummer 1970/70/A en met de vermelding “brief”.

U ontvangt een ontvangstbewijs en wordt op de hoogte gebracht van het algemene rolnummer dat uw zaak heeft gekregen.

Inleidende akten voor procedures waarbij de bijdrage van 22 euro aan het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand verschuldigd is, worden op de algemene rol ingeschreven na ontvangst van de betaling van dit bedrag.

5. De griffies

De griffies zijn telefonisch bereikbaar tijdens de gebruikelijke openingsuren, namelijk van  08u30  tot 12u30 en van  13u30 tot 16u00.

Maak voor inzage van uw dossier steeds een afspraak.  Zo vermijdt u wachttijd. Wij zorgen er voor dat uw elektronisch dossier klaar is bij uw bezoek.