Digitalisering inzake bewind: CRBP vanaf 1 juni 2021

Vanaf 1 juni 2021 gaat het Centraal Register van de Bescherming van de Personen (in het kort: CRBP) van start. Dit is een geïnformatiseerde gegevensbank voor het beheer, de opvolging en de behandeling van procedures betreffende de beschermde personen. 

Wie zijn de beschermde personen?

Tot voor enkele jaren bestonden er meerdere onbekwaamheidsstatuten voor meerderjarige personen (het bewind, de verlengde minderjarigheid, de verkwisters en de gerechtelijke onbekwaamverklaring). In 2014 werden deze samengebracht onder het statuut van de “beschermde personen”. Zij kunnen beschermd worden hetzij via een “zorgvolmacht” die zij zelf hebben gegeven, hetzij door “het bewind” dat door de vrederechter wordt georganiseerd. Vanaf 1 juni 2021 wordt een aanvang genomen met de digitalisering van “het bewind”.

Wat en voor wie is het CRBP?

Dit register bevat alle dossiers van het bewind over beschermde personen. Per beschermde persoon bevat het alle verzoekschriften, alle beslissingen van de vrederechter, verslagen, briefwisseling, enz. die neergelegd zijn vanaf 1 juni 2021. Eens ingeschreven in dit register, kunnen de beschermde persoon, de bewindvoerder en de vertrouwenspersoon de gegevens over de dossiers waarin zij betrokken zijn digitaal raadplegen op het CRBP zelf. Zij kunnen via dit register documenten (verzoeken, verslagen, …) online indienen bij het bevoegde vredegerecht en via ditzelfde register documenten elektronisch terug ontvangen.

Zie ook info van de Federale Overheidsdienst Justitie

Toegang tot het CRBP?

Het CRBP vind je onder de url: www.rechterlijkebescherming.be. Daarop kan je inloggen op het platform met je elektronische identiteitskaart met pincode of met de elektronische vreemdelingenkaart met pincode of door gebruik te maken van de ‘Itsme’-app. Via deze link vind je een korte e-learnvideo die je verder kan helpen.

Je kan inloggen en documenten indienen vanop je eigen pc  in je vertrouwde thuisomgeving of vanop de kiosk-pc op de griffie van een vredegerecht, waar je van een griffiemedewerker technische bijstand krijgt voor de invulling van het document in het register. Deze bijstand op de griffie heeft geen betrekking op het maken van procedurele keuzes/beslissingen en houdt geen juridisch advies in.

Indien je gebruik wil maken van de kiosk-pc op een vredegerecht, maak je vooraf telefonisch een afspraak met het vredegerecht. De telefoonnummers van de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Leuven vind je op onze website.

Voor de indiening van een eerste verzoekschrift raden we je aan vooraf de volgende nodige gegevens te verzamelen.