Vredegerecht

Bevoegdheid

Zetel van de vredegerechten.

In elk gerechtelijk kanton (verzameling van gemeenten) zetelt een vrederechter. De vrederechter is niet alleen titularis van een bepaald kanton, hij wordt ook benoemd in elk kanton van het gerechtelijk arrondissement.

Er zijn thans 187 vrederechters verdeeld over 229 zetels.

Hierna vindt u een overzicht van de kantons:

kantons_0.jpg

Kamers en samenstelling.

De vrederechter is een alleenzetelend rechter. Hij wordt op de zitting wel bijgestaan door een griffier.

Meer informatie over de samenstelling van het rechtscollege, vindt u onder "zittende magistraten".

Openbaar ministerie.

De vrederechter behandelt geen strafzaken enkel burgerlijke zaken. Tijdens de zittingen is er geen openbaar ministerie aanwezig.

Griffie.

Meer uitleg over de taken van de griffier en de griffie, vindt u onder "griffier".

Bevoegdheden.

Hierna wordt weergegeven voor welk soort zaken de vrederechter bevoegd is. Dit wordt de materiële bevoegdheid genoemd.

Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen:

 • algemene bevoegdheid;
 • bijzondere bevoegdheid;
 • uitsluitende bevoegdheid
 • maatregelen van gerechtelijk bestuur.

Voor meer uitleg over het verschil tussen de soorten bevoegdheden, klik hier.

Van zodra de materiële bevoegdheid vaststaat, moet de vrederechter nagaan of hij wel territoriaal bevoegd is, d.w.z. of hij bevoegd is voor een bepaald grondgebied. De wet bepaalt immers voor welk kanton de vrederechter bevoegd is.

187 kantons met 229 zetels
Vind een rechtbank via de rechtbanknaam:
Samenstelling van een Vredegerecht

Zittende magistraten

 • Vrederechter

  De vrederechter is een rechter die dicht bij de burger staat.Hij behandelt alleen burgerlijke zaken, geen strafzaken.
 • Plaatsvervangend rechter

  Plaatsvervangende rechters zijn personen die opgeroepen worden om een actieve rechter bij ziekte, afwezigheid enz. te vervangen.

Griffier

 • Hoofdgriffier

  De hoofdgriffier is verantwoordelijk voor de goede werking van de griffie en heeft de leiding over de griffie.
 • Griffier-hoofd van dienst

  De hoofdgriffier wordt bijgestaan door griffiers-hoofden van dienst en griffiers.
 • Griffier

  De griffier staat de rechter bij in de uitoefening van zijn gerechtelijke functie.
 • Griffie

  In elk rechtscollege (vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg, enz.) is er een griffie.

Andere

 • Advocaat

  Een advocaat verleent bijstand en treedt in juridische aangelegenheden gewoonlijk als vertegenwoordiger van een partij op.
Andere rechtbanken en hoven

187 kantons

met 229 zetels

Het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank. Voor strafzaken, fiscale zaken en problemen van sociaal recht kan u niet terecht bij de vrederechter. De vrederechter staat dicht bij de burger en is daarom ook vlot bereikbaar.
De politierechtbank behandelt voornamelijk overtredingen en verkeersmisdrijven

12 arrondissementen

De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk gebied.
De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij heeft heel wat bevoegdheden inzake arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast heeft de arbeidsrechtbank een aantal bevoegdheden die voorzien zijn in bijzondere wetten.
De ondernemingsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij neemt kennis van geschillen tussen ondernemingen.

11 provincies

Het hof van assisen behandelt de zwaarste misdrijven, zoals moord en doodslag, poging to moord, poging tot doodslag, gijzeling met dodelijke afloop, zware zedendelicten, enz.

5 ressorten

Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de arbeidsrechtbank, kan deze in beroep gaan bij het arbeidshof.
Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, inclusief de familie- en jeugdrechtbank, of de ondernemingsrechtbank, kan deze in beroep gaan bij het hof van beroep.

1 staat

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege. Het oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich niet uit over feiten. Een cassatieberoep is een bijzondere rechtspleging.