Politierechtbank

Bevoegdheid

Zetel van de politierechtbanken.

De politierechtbank heeft niets te maken met de politie als overheidsdienst. 

Vroeger was de rechter in de politierechtbank bevoegd op kantonnaal niveau. Sinds de gerechtelijke hervorming van 1 december 2013 is de politierechtbank samen met alle vredegerechten van het arrondissement georganiseerd op het niveau van het gerechtelijk arrondissement.

Er zijn 15 politierechtbanken, namelijk in Antwerpen, Limburg, Brussel Nederlandstalig, Brussel Franstalig, Vilvoorde, Halle, Leuven, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Luik, Eupen, Aarlen, Namen, Bergen en Luxemburg.

politierechtbank.jpg

De politierechtbank bevat minstens één afdeling.

Kamers en samenstelling.

De politierechtbank wordt geleid door een arrondissementele voorzitter en een ondervoorzitter. Wanneer de voorzitter vrederechter is, is de ondervoorzitter een rechter in de politierechtbank en omgekeerd. Per arrondissement zijn er één of meerdere afdelingen. De rechter in de politierechtbank heeft zitting in een afdeling.

De rechter in de politierechtbank is een alleenzetelend rechter die wordt bijgestaan door een griffier.

Meer informatie over de samenstelling van het rechtscollege vindt u onder "zittende magistraten".

Openbaar Ministerie.

Het Openbaar Ministerie bij de politierechtbank in strafzaken wordt uitgeoefend door de procureur des Konings, zijn eerste substituten en substituten. Meer uitleg vindt u onder "staande magistraten".

Griffie.

Meer uitleg over de griffier en de griffie vindt u onder "griffier".

Bevoegdheden.

De politierechtbank neemt niet alleen kennis van overtredingen, maar ook van wanbedrijven die door de wet aan de politierechtbank werden toebedeeld.

Daarnaast zetelt de rechter in de politierechtbank in een aantal burgerlijke zaken.

Een kort overzicht met de bevoegdheden van de politierechtbank vindt u hierna.

15 politierechtbanken
Vind een rechtbank via de rechtbanknaam:
Samenstelling van een Politierechtbank

Zittende magistraten

 • Rechter in de politierechtbank

  De rechter in de politierechtbank is een alleenzetelend rechter die zich voornamelijk bezighoudt met alles wat met verkeers- en verkeersongevallen te maken heeft.
 • Plaatsvervangend rechter

  Plaatsvervangende rechters zijn personen die opgeroepen worden om een actieve rechter bij ziekte, afwezigheid enz. te vervangen.

Staande magistraten

 • Procureur des Konings

  De procureur des Konings leidt in elk arrondissement het Openbaar Ministerie.
 • Afdelingsprocureur

  De afdelingsprocureur staat aan het hoofd van een afdeling van een parket. De procureur des Konings is bevoegd is voor het ganse arrondissement.
 • Eerste substituut-procureur des Konings

  De eerste substituut-procureur des Konings maakt deel uit van het parket en staat onder leiding van de procureur des Konings.
 • Substituut-procureur des Konings

  De substituut-procureur des Konings maakt deel uit van het parket en staat onder leiding van de procureur des Konings.

Griffier

 • Hoofdgriffier

  De hoofdgriffier is verantwoordelijk voor de goede werking van de griffie en heeft de leiding over de griffie.
 • Griffier-hoofd van dienst

  De hoofdgriffier wordt bijgestaan door griffiers-hoofden van dienst en griffiers.
 • Griffier

  De griffier staat de rechter bij in de uitoefening van zijn gerechtelijke functie.
 • Griffie

  In elk rechtscollege (vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg, enz.) is er een griffie.

Andere

 • Advocaat

  Een advocaat verleent bijstand en treedt in juridische aangelegenheden gewoonlijk als vertegenwoordiger van een partij op.
Andere rechtbanken en hoven

187 kantons

met 229 zetels

Het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank. Voor strafzaken, fiscale zaken en problemen van sociaal recht kan u niet terecht bij de vrederechter. De vrederechter staat dicht bij de burger en is daarom ook vlot bereikbaar.
De politierechtbank behandelt voornamelijk overtredingen en verkeersmisdrijven

12 arrondissementen

De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk gebied.
De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij heeft heel wat bevoegdheden inzake arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast heeft de arbeidsrechtbank een aantal bevoegdheden die voorzien zijn in bijzondere wetten.
De ondernemingsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij neemt kennis van geschillen tussen ondernemingen.

11 provincies

Het hof van assisen behandelt de zwaarste misdrijven, zoals moord en doodslag, poging to moord, poging tot doodslag, gijzeling met dodelijke afloop, zware zedendelicten, enz.

5 ressorten

Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de arbeidsrechtbank, kan deze in beroep gaan bij het arbeidshof.
Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, inclusief de familie- en jeugdrechtbank, of de ondernemingsrechtbank, kan deze in beroep gaan bij het hof van beroep.

1 staat

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege. Het oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich niet uit over feiten. Een cassatieberoep is een bijzondere rechtspleging.