Hof van Cassatie

Bevoegdheid

Zetel van het Hof van Cassatie.

Er is slechts één Hof van Cassatie met zetel te Brussel.

Kamers en samenstelling.

Het Hof van Cassatie bestaat uit drie kamers, naar gelang het soort zaken. Zo is er een kamer voor burgerlijke, een kamer voor strafrechtelijke en een kamer voor sociale zaken. Elke kamer heeft een Nederlandstalige en Franstalige afdeling:

 • de eerste kamer behandelt de burgerlijke zaken;
 • de tweede kamer behandelt de strafzaken;
 • de derde kamer behandelt de sociale zaken.

Meer over de samenstelling van het rechtscollege vindt u onder 'zittende magistraten'.

Openbaar Ministerie.

Het Openbaar Ministerie bij het Hof van Cassatie wordt waargenomen door de procureur-generaal, de eerste advocaat-generaal en één of meerdere advocaten-generaal.

Meer uitleg vindt uvonder 'staande magistraten'.

Griffie.

Meer uitleg over de griffier en de griffie vindt u onder 'griffier' en 'griffie'.

Bevoegdheden.

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege in België en oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich dus niet uit over feiten. Het Hof van Cassatie is dus "geen derde aanleg".
 
Een cassatieberoep is dus een bijzondere rechtspleging en geen 'derde aanleg'.
 
Concreet gaat het Hof van Cassatie na of een 'in laatste aanleg gewezen' vonnis of arrest (na het instellen van de gewone rechtsmiddelen van hoger beroep en verzet), de wet schendt of een rechtsregel miskent. Zo ja, dan vernietigt het Hof van Cassatie de bestreden beslissing en verwijst het de zaak naar een ander rechtscollege. Dit moet dan opnieuw over de grond van de zaak oordelen.
 
Het Hof van Cassatie zorgt aldus voor de eenheid van de rechtspraak en voor de evolutie van het recht.

Voor meer uitleg over het verschil tussen de soorten bevoegdheden, klik hier.

Veel gestelde vragen over cassatie in civiele zaken en een antwoord erop, klik hier !

 

1 Hof van Cassatie
Vind een rechtbank via de rechtbanknaam:
Samenstelling van een Hof van Cassatie

Zittende magistraten

 • Eerste voorzitter

  De eerste voorzitter heeft de leiding over het Hof van Cassatie, een hof van beroep of een arbeidshof.
 • Afdelingsvoorzitter

  Er is een afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie maar ook in de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de ondernemingsrechtbank.
 • Voorzitter

  De voorzitter heeft de leiding respectievelijk over een aantal vredegerechten en politierechtbanken, een rechtbank van eerste aanleg, een arbeidsrechtbank of een ondernemingsrechtbank. Daarnaast bestaat er ook een voorzitter in het Hof van Cassatie die onder de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie staat en een voorzitter in het hof van assisen.
 • Raadsheer

  Raadsheren zijn magistraten die deel uitmaken van het Hof van Cassatie, het hof van beroep of het arbeidshof.

Staande magistraten

 • Procureur-generaal

  De leiding van het Openbaar Ministerie bij het Hof van Cassatie, het hof van beroep en het arbeidshof berust bij de procureur-generaal.
 • Eerste advocaat-generaal

  De eerste advocaat-generaal is de magistraat van het Openbaar Ministerie, die hiërarchisch juist onder de procureur-generaal staat.
 • Advocaat-generaal

  De advocaat-generaal is een lid van het Openbaar Ministerie en zetelt in het Hof van Cassatie, het hof van beroep of het arbeidshof.

Griffier

 • Hoofdgriffier

  De hoofdgriffier is verantwoordelijk voor de goede werking van de griffie en heeft de leiding over de griffie.
 • Griffier-hoofd van dienst

  De hoofdgriffier wordt bijgestaan door griffiers-hoofden van dienst en griffiers.
 • Griffier

  De griffier staat de rechter bij in de uitoefening van zijn gerechtelijke functie.
 • Griffie

  In elk rechtscollege (vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg, enz.) is er een griffie.

Andere

 • Referendaris

  De referendaris is een doctor, licentiaat of master in de rechten die de magistraat van de zetel bijstaat.
 • Advocaat

  Een advocaat verleent bijstand en treedt in juridische aangelegenheden gewoonlijk als vertegenwoordiger van een partij op.
Andere rechtbanken en hoven

187 kantons

met 229 zetels

Het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank. Voor strafzaken, fiscale zaken en problemen van sociaal recht kan u niet terecht bij de vrederechter. De vrederechter staat dicht bij de burger en is daarom ook vlot bereikbaar.
De politierechtbank behandelt voornamelijk overtredingen en verkeersmisdrijven

12 arrondissementen

De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk gebied.
De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij heeft heel wat bevoegdheden inzake arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast heeft de arbeidsrechtbank een aantal bevoegdheden die voorzien zijn in bijzondere wetten.
De ondernemingsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij neemt kennis van geschillen tussen ondernemingen.

11 provincies

Het hof van assisen behandelt de zwaarste misdrijven, zoals moord en doodslag, poging to moord, poging tot doodslag, gijzeling met dodelijke afloop, zware zedendelicten, enz.

5 ressorten

Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de arbeidsrechtbank, kan deze in beroep gaan bij het arbeidshof.
Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, inclusief de familie- en jeugdrechtbank, of de ondernemingsrechtbank, kan deze in beroep gaan bij het hof van beroep.

1 staat

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege. Het oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich niet uit over feiten. Een cassatieberoep is een bijzondere rechtspleging.