Hof van beroep

Bevoegdheid

Zetel van de hoven van beroep.

België is gerechtelijk ingedeeld in vijf rechtsgebieden met elk een hof van beroep.

Op deze kaart zijn de vijf hoven van beroep aangeduid:

hovenvanberoep.jpg

 

Kamers en samenstelling.

Het hof van beroep bestaat uit verschillende kamers, namelijk voor burgerlijke zaken, voor correctionele zaken, familie- en jeugdzaken en voor minnelijke schikking.

Meer over de samenstelling van het rechtscollege, vindt u onder 'zittende magistraten'.
 

Openbaar ministerie.

Het ambt van Openbaar Ministerie bij het hof van beroep wordt waargenomen door de procureur-generaal, de eerste advocaat-generaal, één of meerdere advocaten-generaal en één of meerdere substituten-procureur-generaal.

Meer uitleg vindt u onder 'staande magistraten'.

Griffie.

Meer uitleg over de griffier en de griffie vindt u onder 'griffier' en 'griffie".

Bevoegdheden.

Het hof van beroep is het rechtscollege dat de hogere beroepen behandelt tegen de uitspraken van de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel. Er worden geen zaken rechtstreeks voor het hof van beroep ingeleid (mits uitzonderingen).

De hoger beroepen hebben betrekking op strafzaken, burgerlijke zaken, handelszaken en fiscale zaken.

Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg of de rechtbank van koophandel, kan deze in beroep gaan bij het hof van beroep. Het hof van beroep onderzoekt de rechtszaak dan een tweede keer. Elke partij – de veroordeelde, de burgerlijke partij, de eisende partij, de verwerende partij of het Openbaar Ministerie – kan in beroep gaan, behalve in de gevallen waarin geen hoger beroep mogelijk is.

Voor meer uitleg over het verschil tussen de soorten bevoegdheden, klik hier.

5 hoven van beroep
Vind een rechtbank via de rechtbanknaam:
Samenstelling van een Hof van beroep

Zittende magistraten

 • Eerste voorzitter

  De eerste voorzitter heeft de leiding over het Hof van Cassatie, een hof van beroep of een arbeidshof.
 • Kamervoorzitter

  De kamervoorzitter is een beroepsmagistraat die deel uitmaakt van het hof van beroep of het arbeidshof.
 • Raadsheer

  Raadsheren zijn magistraten die deel uitmaken van het Hof van Cassatie, het hof van beroep of het arbeidshof.
 • Rechter in de familie- en jeugdrechtbank

  De rechter in de familie- en jeugdrechtbank is een rechter die gespecialiseerd is in het familie- en jeugdrecht.
 • Plaatsvervangend raadsheer

  Een plaatsvervangend raadsheer is een persoon die aan een aantal wettelijke voorwaarden moet voldoen en opgeroepen wordt om te zetelen in een hof van beroep of een arbeidshof als de werkende raadsheer afwezig is (bv. door ziekte).

Staande magistraten

 • Procureur-generaal

  De leiding van het Openbaar Ministerie bij het Hof van Cassatie, het hof van beroep en het arbeidshof berust bij de procureur-generaal.
 • Eerste advocaat-generaal

  De eerste advocaat-generaal is de magistraat van het Openbaar Ministerie, die hiërarchisch juist onder de procureur-generaal staat.
 • Advocaat-generaal

  De advocaat-generaal is een lid van het Openbaar Ministerie en zetelt in het Hof van Cassatie, het hof van beroep of het arbeidshof.
 • Substituut-procureur-generaal

  De substituut-procureur-generaal is een magistraat van het Openbaar Ministerie bij het hof van beroep.

Griffier

 • Hoofdgriffier

  De hoofdgriffier is verantwoordelijk voor de goede werking van de griffie en heeft de leiding over de griffie.
 • Griffier-hoofd van dienst

  De hoofdgriffier wordt bijgestaan door griffiers-hoofden van dienst en griffiers.
 • Griffier

  De griffier staat de rechter bij in de uitoefening van zijn gerechtelijke functie.
 • Griffie

  In elk rechtscollege (vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg, enz.) is er een griffie.

Andere

 • Advocaat

  Een advocaat verleent bijstand en treedt in juridische aangelegenheden gewoonlijk als vertegenwoordiger van een partij op.
 • Referendaris

  De referendaris is een doctor, licentiaat of master in de rechten die de magistraat van de zetel bijstaat.
Andere rechtbanken en hoven

187 kantons

met 229 zetels

Het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank. Voor strafzaken, fiscale zaken en problemen van sociaal recht kan u niet terecht bij de vrederechter. De vrederechter staat dicht bij de burger en is daarom ook vlot bereikbaar.
De politierechtbank behandelt voornamelijk overtredingen en verkeersmisdrijven

12 arrondissementen

De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk gebied.
De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij heeft heel wat bevoegdheden inzake arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast heeft de arbeidsrechtbank een aantal bevoegdheden die voorzien zijn in bijzondere wetten.
De ondernemingsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij neemt kennis van geschillen tussen ondernemingen.

11 provincies

Het hof van assisen behandelt de zwaarste misdrijven, zoals moord en doodslag, poging to moord, poging tot doodslag, gijzeling met dodelijke afloop, zware zedendelicten, enz.

5 ressorten

Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de arbeidsrechtbank, kan deze in beroep gaan bij het arbeidshof.
Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, inclusief de familie- en jeugdrechtbank, of de rechtbank van koophandel, kan deze in beroep gaan bij het hof van beroep.

1 staat

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege. Het oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich niet uit over feiten. Een cassatieberoep is een bijzondere rechtspleging.