Hof van assisen

Bevoegdheid

Zetel van de hoven van assisen.

Het hof van assisen zetelt in principe in de hoofdplaats van de verschillende provincies en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. Er zijn dus 11 assisenhoven in België, namelijk Aarlen, Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven, Luik, Namen, Nijvel of Tongeren, naar gelang van het geval.

Kamers en samenstelling.

Het hof van assisen is geen permanent rechtscollege.

Het wordt samengesteld telkens wanneer een beschuldigde naar het hof van assisen wordt verwezen.

Meer over de samenstelling van het rechtscollege, vindt u onder 'zittende magistraten'.

Openbaar ministerie.

Het Openbaar Ministerie bij het hof van assisen wordt waargenomen door de procureur-generaal van het hof van beroep, de eerste advocaat-generaal, een advocaat-generaal of een substituut-procureur-generaal.

Meer uitleg over het Openbaar Ministerie vindt u onder 'staande magistraten'.

Griffie.

Voor meer uitleg over de griffier en de griffie, zie hieronder onder "griffier".

Bevoegdheden.

Het hof van assisen behandelt volgende zaken: misdaden, politieke misdrijven en durkpersmisdrijven.

U kan hier een brochure downloaden over het hof van assisen (afkomstig van de FOD Justitie)

11 assisenhoven
Vind een rechtbank via de rechtbanknaam:
Samenstelling van een Hof van assisen

Zittende magistraten

 • Voorzitter

  De voorzitter heeft de leiding respectievelijk over een aantal vredegerechten en politierechtbanken, een rechtbank van eerste aanleg, een arbeidsrechtbank of een ondernemingsrechtbank. Daarnaast bestaat er ook een voorzitter in het Hof van Cassatie die onder de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie staat en een voorzitter in het hof van assisen.
 • Rechter in assisen

  Het hof van assisen wordt geleid door een magistraat van het hof van beroep en wordt daarvoor bijgestaan door twee rechters uit een rechtbank van eerste aanleg van het ressort waar het assisenhof zitting heeft.

Staande magistraten

 • Procureur-generaal

  De leiding van het Openbaar Ministerie bij het Hof van Cassatie, het hof van beroep en het arbeidshof berust bij de procureur-generaal.
 • Eerste advocaat-generaal

  De eerste advocaat-generaal is de magistraat van het Openbaar Ministerie, die hiërarchisch juist onder de procureur-generaal staat.
 • Advocaat-generaal

  De advocaat-generaal is een lid van het Openbaar Ministerie en zetelt in het Hof van Cassatie, het hof van beroep of het arbeidshof.
 • Substituut-procureur-generaal

  De substituut-procureur-generaal is een magistraat van het Openbaar Ministerie bij het hof van beroep.

Griffier

 • Griffier

  De griffier staat de rechter bij in de uitoefening van zijn gerechtelijke functie.

Andere

 • Gezworene - Jury

  Het hof van assisen wordt bijgestaan door een jury van 12 door het lot aangewezen gezworenen.
 • Advocaat

  Een advocaat verleent bijstand en treedt in juridische aangelegenheden gewoonlijk als vertegenwoordiger van een partij op.
Andere rechtbanken en hoven

187 kantons

met 229 zetels

Het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank. Voor strafzaken, fiscale zaken en problemen van sociaal recht kan u niet terecht bij de vrederechter. De vrederechter staat dicht bij de burger en is daarom ook vlot bereikbaar.
De politierechtbank behandelt voornamelijk overtredingen en verkeersmisdrijven

12 arrondissementen

De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk gebied.
De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij heeft heel wat bevoegdheden inzake arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast heeft de arbeidsrechtbank een aantal bevoegdheden die voorzien zijn in bijzondere wetten.
De ondernemingsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij neemt kennis van geschillen tussen ondernemingen.

11 provincies

Het hof van assisen behandelt de zwaarste misdrijven, zoals moord en doodslag, poging to moord, poging tot doodslag, gijzeling met dodelijke afloop, zware zedendelicten, enz.

5 ressorten

Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de arbeidsrechtbank, kan deze in beroep gaan bij het arbeidshof.
Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, inclusief de familie- en jeugdrechtbank, of de ondernemingsrechtbank, kan deze in beroep gaan bij het hof van beroep.

1 staat

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege. Het oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich niet uit over feiten. Een cassatieberoep is een bijzondere rechtspleging.