Staande magistraten
De arbeidsauditeur staat in voor de leiding op bij het arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbanken.

De arbeidsrechtbank heeft zijn eigen 'Openbaar Ministerie': het arbeidsauditoraat. Het arbeidsauditoraat voert de opdrachten uit van het Openbaar Ministerie voor alle materies die onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken vallen.

In geschillen die door de arbeidsrechtbank worden behandeld, is het arbeidsauditoraat al naargelang het geval al dan niet verplicht om tussenbeide te komen en brengt dan het advies uit over de geschillen. In het algemeen is de tussenkomst van het arbeidsauditoraat verplicht als het geschil betrekking heeft op de rechten van de burger in verband met sociale zekerheid en sociale bijstand.

Bij een inbreuk tegen de sociale strafwetten treedt het arbeidsauditoraat tegen de overtreder op als openbare aanklager. Dit gebeurt voor de correctionele rechtbank.

Het arbeidsauditoraat staat onder leiding van de arbeidsauditeur, die wordt bijgestaan door zijn eerste substituten en substituten.

In elke ressort is minstens één auditoraat.

Nuttige links