Wie zijn wij?

Het College van de hoven en rechtbanken staat in voor de algemene werking van alle hoven en rechtbanken van België. 

Het College is taalparitair samengesteld en bestaat uit tien magistraten-korpschefs die alle directiecomités van de Belgische hoven en rechtbanken vertegenwoordigen:

 • drie eerste voorzitters van de hoven van beroep;
 • één eerste voorzitter van de arbeidshoven;
 • drie voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg;
 • drie voorzitters van respectievelijk de ondernemingsrechtbanken, de arbeidsrechtbanken en de vredegerechten en de politierechtbanken samen.

De leden van het College worden verkozen voor een mandaat van vijf jaar dat ze in combinatie met hun mandaat als korpschef van hun rechtscollege uitoefenen.

Het College van de hoven en rechtbanken wordt in zijn opdrachten bijgestaan door een steundienst.

Klik hier om het organigram van het College te downloaden.

Wat doen we?

Het College van de hoven en rechtbanken ondersteunt de verschillende directiecomités:

 • door op een transparante, professionele en beargumenteerde manier te ijveren voor de nodige middelen en te waken over de optimale inzet ervan;
   
 • door de directiecomités te begeleiden naar een autonoom beheer;
   
 • door als spreekbuis voor externe spelers op te treden;
   
 • door initiatieven te nemen om de informatisering van justitie, het strategisch beheer van de human resources, de werklastmeting en -verdeling, enz. te organiseren en te vergemakkelijken.

Agenda - Vervolgvergadering College van de hoven en rechtbanken

Maandag 26 september 2022, 16u00 - 18u00

Timing

Agenda

Toelichting en bijlagen

Doel

16u00

Autonomie

Goedkeuring van de samenstelling werkgroepen traject autonomie

ter beslissing

    Feedback van de eerste ‘plenaire’ inzake autonomie van 21/09/2022 ter informatie

16u45

Strategie

Budgetfiche 23 en 24 Versterking rechtbanken van eerste aanleg

ter beslissing

    Vraag conferentie REA FR om deel te nemen aan de Collegevergaderingen ter beslissing
    Wijzing wettelijk kader arbeidshoven ter bespreking

17u30

Juridisch

Advies CHR inzake informatieverplichting rechtsmiddelen – alternatief civiele zaken

ter beslissing

18u00

Varia

 

 

Volgende vergadering: maandag 3 oktober 2022, 13u00 - 18u00

Contact

College van de hoven en rechtbanken
Themisgebouw, 9e verdieping
Waterloolaan 70 – 1000 Brussel 
tel.: +32 (0)2 557 46 50
e-mail: CCT-CHR@just.fgov.be