De Belgische strafuitvoeringsrechtbanken (Surb.) zijn rechtbanken die toezien op de uitvoering van de straffen, die door de hoven en rechtbanken worden uitgesproken. Een bijzondere kamer houdt toezicht op de internering die door een rechtsmacht wordt uitgesproken.

De strafuitvoeringsrechtbank is samengesteld uit een voorzitter, de strafuitvoeringsrechter (SUR) en twee assessoren en trad op 1 februari 2007 in werking.

De strafuitvoeringsmodaliteiten worden toegekend door de strafuitvoeringsrechter indien de straf in totaal maximaal drie jaar duurt (momenteel nog niet in uitvoering - thans beslist de Minister nog). Wanneer de straf langer dan drie jaar duurt, dan zal de strafuitvoeringsrechtbank de modaliteiten toekennen.

De strafuitvoeringsrechtbank heeft verschillende bevoegdheden rond tot de uitvoering van de straffen. Hierna worden er enkele opgesomd.

Beperkte detentie.

De beperkte detentie is een wijze van uitvoering van de vrijheidsstraf die de veroordeelde toelaat om op regelmatige wijze de strafinrichting te verlaten voor een bepaalde duur van maximum zestien uur per dag. Deze modaliteit wordt toegekend aan de veroordeelde om zijn professionele, opleidings- of familiale belangen te behartigen die zijn aanwezigheid buiten de gevangenis vereisen.

Elektronisch toezicht.

Elektronisch toezicht is een wijze van uitvoering van de straf waarbij de veroordeelde het geheel of een gedeelte van zijn vrijheidstraf buiten de gevangenis ondergaat volgens een bepaald uitvoeringsplan, waarvan de naleving onder meer door elektronische middelen wordt gecontroleerd.

Deze modaliteit wordt toegekend bij het begin van de strafuitvoering.

Voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering.

De strafuitvoeringsrechtbank beslist over de vrijlating van een vreemdeling die veroordeeld werd tot uitlevering, terugzending of uitwijzing zodat hij het grondgebied verlaat. Deze modaliteit kan worden toegekend wanneer de veroordeelde een derde van de straffen heeft ondergaan.

Voorwaardelijke invrijheidstelling.

De voorwaardelijke invrijheidstelling is een wijze van uitvoering van de vrijheidstraf waardoor de veroordeelde zijn straf buiten de gevangenis ondergaat, mits naleving van de voorwaarden die hem tijdens een bepaalde proeftijd worden opgelegd.