Date de publication

Type de juridiction

Rechtbank van eerste aanleg

Uitspraak inzake Greenpeace tegen Vlaams Gewest - klik hier of scroll onderaan dit bericht in de tekst.

Persbericht van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel Uitspraak over de milieustakingsvordering van Greenpeace tegen het Vlaams Gewest
 
Woensdag 10 oktober 2018
 
De Brusselse Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg heeft vandaag de milieustakingsvordering van Greenpeace tegen het Vlaams Gewest gedeeltelijk gegrond verklaard.
 
Zij heeft twee veroordelingen tegen het Vlaams Gewest uitgesproken :
 
1) het Vlaams Gewest moet uiterlijk binnen de drie maanden na de betekening van het vonnis de resultaten van de bijkomende metingen naar de luchtkwaliteit (meer bepaald naar de waarden van stikstofdioxide (NO₂)), die sinds januari van dit jaar in kaartvorm bekend gemaakt op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (http://www.vmm.be/data/stikstofdioxide-no2-jaargemiddelde) en die betrekking hebben op het jaar 2016, meedelen aan de Europese Commissie,
 
2)  het Vlaams Gewest moet binnen het jaar na de betekening van het vonnis een luchtkwaliteitsplan opstellen voor het volledige grondgebied van het Vlaams Gewest.
 
De rechtbank is tot deze beslissing gekomen na twee vaststellingen :
 
1) het Vlaams Gewest heeft voormelde bijkomende meetresultaten niet meegedeeld aan de Europese Commissie terwijl zij deze, in uitvoering van de Europese Luchtkwaliteitsrichtlijn, verplicht moest meedelen.
 
Hierdoor kon/konden : - geen adequaat toezicht worden uitgeoefend op de indeling in zones en agglomeraties en op de noodzakelijke aanpassingen van het vaste meetnet, - belangrijke overschrijdingen niet worden geofficialiseerd, - de door de Europese regelgever vereiste beleidsmaatregelen niet worden genomen, - de overschrijding van de grenswaarden niet zo snel mogelijk wordt ongedaan gemaakt. Deze gevolgen acht de rechtbank, minstens potentieel, ernstig. Daarom beveelt zij aan het Vlaams Gewest om die bijkomende meetresultaten binnen de drie maanden mee te delen aan de Europese Commissie.
 
2) de jaargrenswaarden voor stikstofdioxide (NO₂) zijn in 2016 in alle zones en agglomeraties van het Vlaams Gewest overschreden. De maatregelen die het Vlaams Gewest tot hiertoe heeft genomen volstaan niet om die overschrijdingen te vermijden en zullen de luchtverontreiniging ook niet binnen een zo kort mogelijke periode terugdringen beneden de jaargrenswaarde. 
 
Daarom beveelt de rechtbank aan het Vlaams Gewest om, zoals verplicht door de Europese Luchtkwaliteitsrichtlijn, een luchtkwaliteitsplan op te stellen voor heel het Vlaams Gewest op basis waarvan de periode van overschrijding van de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO₂) zo kort mogelijk kan gehouden worden. Het Vlaams Gewest moet dit luchtkwaliteitsplan opmaken binnen het jaar. Doet zij dit niet of te laat zal zij aan Greenpeace een dwangsom moeten betalen van 1.000 € per dag vertraging. Het maximum van de dwangsom bedraagt 5 miljoen €.
 
Hoger beroep is mogelijk tegen deze uitspraak.