01

OPGELET: de griffie en de dienst rechtspersonen (incl. VZW's) zijn te bereiken via de Vaartstraat, 5, 3000 Leuven.

lesen Sie mehr weniger lesen

Over de rechtbank

Uitleg over de ondernemingsrechtbank in het algemeen vindt u hier.

 

Alle contactgegevens

Localisatie

Ondernemingsrechtbank Leuven
Alle diensten
Ondernemingsrechtbank Leuven
Dienst rechtspersonen

Griffies

Deze dienst is gevestigd in de Vaartstraat, 5, 3000 Leuven.

Ondernemingsrechtbank Leuven

Vorstellung

Welkom

Welkom bij de ondernemingsrechtbank Leuven.

De ondernemingsrechtbank Leuven is een gespecialiseerde rechtbank, die onder meer kennis neemt van geschillen tussen ondernemingen, van geschillen met betrekking tot verenigingen met rechtspersoonlijkheid, stichtingen of vennootschappen, van geschillen tussen vennoten, alsook van vorderingen en geschillen die ontstaan uit insolventieprocedures.

De rechtbank telt 4 beroepsrechters, waaronder één korpschef.

Er zijn 3 plaatsvervangende rechters en 30 rechters in ondernemingszaken.  De rechters in ondernemingszaken zijn lekenrechters die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven.

De rechtbank telt 5 griffiers, waaronder één hoofdgriffier.  Daarnaast zijn er 13 statutaire medewerkers en enkele contractuele medewerkers.

Beleid

De missie, visie en waarden van de ondernemingsrechtbank Leuven worden hierna toegelicht.

Missie

De ondernemingsrechtbank Leuven maakt deel uit van de rechterlijke macht in België.

Zij is een gespecialiseerde feitenrechter in eerste aanleg, die op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze geschillen in ondernemingszaken beslecht.  Zij streeft een duidelijke rechtspraak na in het belang van de rechtzoekende.

Zij heeft tevens bevoegdheden op het vlak van het ondernemings- en vennootschapsrecht die een niet-rechtsprekend karakter hebben.  Zij vult deze op stipte wijze in.

De medewerkers en magistraten zijn goed opgeleid, onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel.

De ondernemingsrechtbank zorgt voor rechtszekerheid en is een belangrijke schakel in de economische maatschappij.

Haar activiteiten zijn een vorm van dienstverlening aan de maatschappij.  Zij streeft naar een goed beheer van haar middelen en legt verantwoording af voor haar handelen.

Zij communiceert op heldere wijze over haar activiteiten.

De ondernemingsrechtbank bewerkstelligt het welbevinden van de medewerkers en magistraten die binnen haar organisatie zijn tewerkgesteld.  Zij wil een moderne, gestructureerde, positieve werkplek zijn.

Visie en waarden

- Professionele organisatie

De ondernemingsrechtbank wil een professionele dienstverlener zijn voor de rechtzoekenden (vnl. ondernemers), zowel wat haar rechtsprekende taken als haar niet-rechtsprekende taken betreft.

Zij streeft er voortdurend naar kwalitatief werk af te leveren.

- Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit

De magistraten dienen onafhankelijk, onpartijdig en integer te zijn.

Van de medewerkers van de rechtbank wordt verwacht dat ze integer zijn.

- Maatschappelijk bewustzijn

De ondernemingsrechtbank wil een bijdrage leveren aan een gezond economisch weefsel en waakt erover hierbij voeling te houden met de maatschappij.  Zij is zich bewust van de maatschappelijke realiteit en complexiteit.

- Positieve werkomgeving

De ondernemingsrechtbank wil een aangename, positieve werkomgeving vormen voor al haar medewerkers.  Aan alle medewerkers wordt gevraagd hieraan bij te dragen.

 

Gebouw

De zittingszalen van de rechtbank vindt u in het gerechtsgebouw, Ferdinand Smoldersplein 5.

In de Vaartstraat nr 5 is de dienst rechtspersonen (ook de VZW's) gevestigd op het gelijkvloers en  de griffie, de dienst faillissementen en handelsonderzoek op de eerste verdieping.

Historische informatie over het gebouw vindt u op wikipedia

Organisation

Bereikbaarheid

De rechtbank is gevestigd aan de Ferdinand Smoldersplein, 5, 3000 Leuven

Auskünfte

Klachten

Voor klachten met betrekking tot de werking van de rechtbank kan u  terecht bij de voorzitter.

Voorzitter ondernemingsrechtbank
Vaartstraat 5
3000 Leuven

of per e-mail: orb.leuven@just.fgov.be

U kan zich ook wenden tot de Hoge Raad voor de Justitie. Meer info hierover vindt u HIER.

Custom 5

Uw dossier

Via onderstaande link kan u nagaan voor welke kamer en op welke datum uw zaak zal gepleit worden. Deze opzoeking zal enkel resultaat opleveren indien reeds een datum om te pleiten werd toegekend.

Kanzleien

Kanzleien

Deze dienst is gevestigd in de Vaartstraat, 5, 3000 Leuven.

Neuigkeiten

Op 1 januari 2021 gaat de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Leuven, de heer Rik Haex, met pensioen.

Bij K.B. d.d. 24 november 2020 werd mevr. Katrien Keulen aangewezen als  nieuwe voorzitter.

Op 4 januari  legt zij de eed als voorzitter af en vanaf dan neemt zij het voorzitterschap op.

 

 

Formulieren

Dokument PDF Word Excel Info
Aangifte staking van betaling
Dokument PDF Word Excel Info
Artikel 747 Ger. W.

Sitemap